Na stronie amerykańskiego urzędu podatkowego (IRS) ukazała się lista banków, ubezpieczycieli i instytucji finansowych, które zarejestrowały się dla potrzeb ustawy FATCA i uzyskały światowy pośredni numer identyfikacyjny (GIIN). Znalazło się wśród nich 115 podmiotów z siedzibą w Polsce.

Instytucje te zdecydowały się na współpracę z amerykańskim urzędem mimo wątpliwości co do legalności takiego kroku zgłaszanych przez generalnego inspektora danych osobowych. Wątpliwości wynikają z tego, że umowa o implementacji FATCA jest jedynie parafowana i nie stanowi prawa. Nie ma również przepisów wykonawczych do niej.
Sama FATCA jest amerykańską ustawą podatkową, która zakłada, że instytucje finansowe na całym świecie będą przekazywać do USA informacje o środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych amerykańskich, podatników. Jeśli dany podmiot nie dostosuje się do tych zasad, to przy przekazywaniu mu dochodów z USA amerykańska instytucja może potrącić od tych sum 30-proc. podatek u źródła.
Aby tego uniknąć, polskie podmioty zdecydowały się na rejestrację w IRS mimo wątpliwości prawnych. Te zgłasza GIODO, którego zdaniem sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) jest przekazywanie informacji o klientach banków, w tym danych teleadresowych, o numerach kont, saldzie kont itp. (nawet jeśli są oni obywatelami amerykańskimi).
Z problemu zdają sobie sprawę także polskie instytucje finansowe. Na początku czerwca Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Domów Maklerskich wysłały w tej sprawie list do ministra finansów Mateusza Szczurka. Argumentowały, że aby zgodnie z prawem przetwarzać dane na potrzeby FATCA, muszą uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą. To ich zdaniem ciągle może być problematyczne.
Ministerstwo starało się rozwiać obawy. Przypomniało, że umowa między Polską a USA dotycząca FATCA (z ang. Intergovernmental Agreement – IGA) przewiduje zobowiązanie się obu państw do przekazywania informacji o rachunkach posiadanych przez ich rezydentów.
Umowa nie została jeszcze podpisana ani ratyfikowana. Nie ma również przepisów wykonawczych. Amerykańskie organy podatkowe oczekują natomiast rozpoczęcia procesu identyfikowania klientów osób fizycznych otwierających nowe rachunki od 1 lipca 2014 r.