Do czwartku 7 stycznia jest czas na wznowienie postępowań podatkowych po wyroku TSUE w sprawie ulgi na złe długi. Szybciej, bo tylko do 6 stycznia, trzeba złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, by dostać pełne oprocentowanie. Potem nie będzie już ono narastać.

Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2020 r. (w sprawie C-335/19). Kluczowa jest data jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (2020/C 423/10), czyli 7 grudnia. Od niej liczymy terminy m.in. na wznowienie zakończonych już postępowań podatkowych i sądowych w sporach z fiskusem o ulgę na złe długi.
Przypomnijmy, że według TSUE takie zdarzenia, jak wyrejestrowanie, upadłość, restrukturyzacja dłużnika czy nawet jego likwidacja nie przeszkadzają w odzyskaniu VAT przez wierzyciela, który nie otrzymał zapłaty.
Wyrok TSUE oznacza, że VAT mogą odzyskać:
  • wierzyciele będący czynnymi podatnikami VAT, których dłużnicy utracili status podatnika VAT czynnego, zostali zlikwidowani lub objęci postępowaniem restrukturyzacyjnym lub upadłościowym, a nawet już nie istnieją,
  • wierzyciele, którzy utracili już status czynnego podatnika VAT, ale nie skorzystali z ulgi na złe długi, gdy byli podatnikami, bo im tego prawa odmówiono ze względu na status dłużnika.

Komu upływa termin

To, co muszą zrobić teraz wierzyciele, zależy od odpowiedzi na pytanie, czy występowali już wcześniej (jeszcze przed wyrokiem TSUE) o ulgę na złe długi i na jakim etapie zakończyły się ich starania.
Podatnicy, którzy występowali już wcześniej (przed wyrokiem TSUE) o ulgę na złe długi, ale otrzymali negatywną decyzję organu podatkowego, która się uprawomocniła, muszą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania. Termin na to mija 7 stycznia (zgodnie z art. 241 par. 2 pkt 2 ordynacji podatkowej).
Wierzyciele, którzy nie występowali dotychczas o ulgę, a chcą odzyskać VAT, muszą przede wszystkim uprawdopodobnić, że minęło 90 dni od upływu terminu płatności wynikającego z umowy z dłużnikiem lub z faktury oraz złożyć korekty deklaracji (już w nowym JPK_V7). Zasadniczo mogą odzyskać VAT, jeśli nie minęły dwa lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca niezapłaconą wierzytelność. Ograniczenie ulgi do dwóch lat również budzi wątpliwości ekspertów co do zgodności z dyrektywą, ale w tej kwestii TSUE się nie wypowiedział.

Co z oprocentowaniem

Jeżeli w korekcie deklaracji (JPK_V7) zostanie wykazana nadpłata podatku, trzeba dołączyć również wniosek o stwierdzenie nadpłaty i jej zwrot. Podatnicy, którzy złożą taki wniosek w ciągu 30 dni od dnia publikacji wyroku TSUE, a więc do 6 stycznia 2021 r., dostaną oprocentowanie naliczone od dnia zapłaty podatku do dnia, w którym zostanie on im zwrócony.
Jeżeli natomiast wniosek zostanie złożony później (np. 7 stycznia, wraz z wnioskiem o wznowienie postępowania), to oprocentowanie zostanie naliczone jedynie do 30. dnia od daty publikacji wyroku (zgodnie z art. 78 par. 5 pkt 1 i 2 ordynacji podatkowej). Innymi słowy, warto się pospieszyć, bo można dostać większe odsetki – naliczone do dnia faktycznego zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy.

Kto ma więcej czasu

Spieszyć nie muszą się wierzyciele, którzy występowali wcześniej o ulgę na złe długi, ale przegrali w sądach. Na wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego mają bowiem trzy miesiące.
Zasadniczo termin ten powinien upłynąć 7 marca 2021 r. (art. 272 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325). W praktyce upłynie on 8 marca 2021 r., bo 7 marca to niedziela.
A co z podatnikami, których sprawy czekają dopiero na rozstrzygnięcie w sądach administracyjnych? Warto, by w piśmie procesowym zwrócili uwagę na skutki rozstrzygnięcia TSUE dla ich sprawy. ©℗