Chodzi o nowelizację ustawy covidowej (tarczy antykryzysowej), która weszła w życie w minioną środę, 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2255). Wprowadziła ona do tarczy dwa nowe przepisy: art. 15zzzzzn1 oraz art. 15zzzzzn2.
Pierwszy pozwala organowi administracji publicznej w okresie epidemii COVID-19 wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na nie dłużej niż 30 dni. Drugi nakazuje organowi administracji publicznej zawiadomić stronę, która w okresie obowiązywania stanu epidemii uchybiła terminom przewidzianym w przepisach prawa administracyjnego, np. na dokonanie czynności.
Przepisy te budzą wątpliwości. Nie wiadomo bowiem, czy:
  • organami administracji publicznej, o których mowa w art. 15zzzzzn1, są również organy podatkowe, oraz
  • czy art. 15zzzzzn2 ma zastosowanie również do terminów wynikających z prawa podatkowego.
Spytaliśmy o to Ministerstwo Finansów. W odpowiedzi resort wyjaśnił, że żaden z tych przepisów nie będzie miał zastosowania do organów podatkowych.

Fiskusa to nie dotyczy

Resort potwierdził, że organy administracji publicznej, o których mowa w art. 15zzzzzn1 ustawy covidowej, to również organy podatkowe. Wyjaśnił, że „organy podatkowe mieszczą się w pojęciu organów administracji publicznej w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego”.
Niemniej jednak – dodał resort – „konieczność umieszczenia przez organ podatkowy zawiadomienia o wstrzymaniu biegu terminu załatwiania indywidualnej sprawy konkretnego podatnika (w BIP, na stronie internetowej organu podatkowego oraz w widocznym miejscu w siedzibie organu podatkowego) mogłaby prowadzić do ujawnienia danych objętych tajemnicą skarbową, a tym samym do naruszenia przepisów ordynacji podatkowej”.
W związku z tym – jak stwierdziło Ministerstwo Finansów – art. 15zzzzzn1 ustawy o COVID nie znajdzie zastosowania do spraw prowadzonych przez organy podatkowe.

Sądy mogą orzec inaczej

Ze stanowiskiem resortu nie zgadza się prof. UwB Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku.
Jego zdaniem tajemnica skarbowa nie jest tu żadnym argumentem. – Zawiadomienie o zawieszeniu terminów do załatwiania spraw nie jest skierowane indywidualnie do danej osoby, tylko ma charakter generalny – tłumaczy ekspert.
Dlatego uważa, że jeśli w urzędzie skarbowym pracownicy zachorują na COVID-19, to nowelizacja powinna umożliwić wstrzymanie terminów załatwiania spraw danego rodzaju, o czym urząd powinien poinformować w BIP.
– Tutaj nie ma możliwości ujawnienia żadnej tajemnicy skarbowej – stwierdza Rafał Dowgier.
Dodaje, że trudno powiedzieć, jak będą to interpretować sądy.
– Może powstać bałagan – obawia się ekspert.

Terminy też niepodatkowe

Odnosząc się z kolei do art. 15zzzzzn2 ustawy covidowej, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przepis ten dotyczy tylko terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego. Resort wskazuje, że w doktrynie, piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądowym dominujący jest pogląd, że prawo podatkowe stanowi odrębną, autonomiczną gałąź prawa publicznego wywodzącą się z prawa administracyjnego oraz finansów publicznych.
Oznacza to – stwierdza MF – że art. 15zzzzzn2 nie dotyczy terminów określonych w przepisach prawa podatkowego.

To również prawo administracyjne

Zdaniem Rafała Dowgiera, gdyby przyjąć tok rozumowania MF i uznać, że prawo podatkowe nie mieści się w prawie administracyjnym, oznaczałoby to, że nie można zaskarżyć do sądu decyzji podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 3 par. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne.
– Nikt nie ma wątpliwości, że chodzi tu również o decyzje podatkowe – zwraca uwagę ekspert.