Podatnik, który dostał dofinansowanie do zakupu lub wytworzenia środka trwałego, powinien skorygować odpisy amortyzacyjne w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał refundację.
Sprawa dotyczyła spółki, która z własnych środków wybudowała sieć kanalizacji sanitarnej, a następnie dostała na ten cel dofinansowanie unijne. Spytała Izbę Skarbową w Łodzi, kiedy powinna skorygować dokonane już odpisy amortyzacyjne. Była zdania, że powinna to zrobić dopiero w momencie otrzymania refundacji. Uważała, że nie powinna korygować odpisów zaraz po podpisaniu umowy o dotację, a jeszcze przed jej otrzymaniem. Twierdziła, że w tym okresie nie znajduje jeszcze zastosowania z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT.
Dyrektor izby uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że spółka powinna skorygować odpisy amortyzacyjne wstecz. Zdaniem izby ich ujmowanie w miesiącach po podpisaniu umowy o dotację, a przed jej otrzymaniem nie znajduje prawnego uzasadnienia.
Interpretację łódzkiej izby uchylił WSA w Łodzi. Orzekł, że w świetle art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT, podatnik uzyskuje podstawę do wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów dopiero w momencie otrzymania dofinansowania. Wcześniej takiej podstawy nie ma.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 15 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 224/14.