Stowarzyszenie, które przeznacza swój dochód na informowanie o zaletach dokumentu uprawniającego do zniżek do kin czy innych placówek kulturalnych, nie jest z tego tytułu zwolnione z CIT – orzekł gdański WSA.

W zeznaniu za 2006 r. stowarzyszenie wykazało, że dochody przeznacza na cele statutowe w zakresie kultury i edukacji, co pozwala mu korzystać ze zwolnienia zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
Zakwestionował to urząd kontroli skarbowej. Uznał, że stowarzyszenie powinno było w 2006 r. zapłacić ponad 320 tys. zł podatku. Izba skarbowa, do której trafiło odwołanie, tylko nieznacznie obniżyła tę kwotę.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku stowarzyszenie wyjaśniało, że realizuje Europejski Program Kart Młodzieżowych. W jego ramach zachęca do zakupu kart i informuje, że uprawniają one do korzystania z rabatów i ulg, np. przy wejściu do muzeów, kin itp. Stowarzyszenie było zdania, że realizuje w ten sposób cele edukacyjne i kulturalne.
Przyznało, że część środków wydało na zakup udziałów w spółce kapitałowej. Uznało jednak, że jest to tylko forma lokaty kapitału, która nie pozbawia prawa do skorzystania ze zwolnienia.
Stowarzyszenie nie zgadzało się także z izbą, że nie ma prawa zaliczyć wydatków na zakup usług poligraficznych do kosztów podatkowych. Służyły one bowiem do drukowania ulotek i reklam, które propagowały jego działalność statutową.
WSA, uchylając decyzję, tylko częściowo przyznał rację stowarzyszeniu. Uznał, że organy podatkowe niewystarczająco wyjaśniły stan faktyczny w kwestii umów zawartych z firmą poligraficzną. Bez tego nie mogły odmówić prawa do zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. W pozostałych kwestiach sąd stanął jednak po stronie fiskusa.
Podkreślił, że propagowanie zniżek dla osób chcących uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych bądź edukacyjnych nie oznacza, że stowarzyszenie samo prowadzi taką działalność. Jest to aktywność pomocnicza, która nie jest zwolniona z CIT – wyjaśnił sąd.
Dodał także, że preferencją nie jest objęte inwestowanie pieniędzy w spółki kapitałowe. Podkreślił, że zgodnie z art. 17 ust. 1e ustawy o CIT zwolnienie dotyczy tylko zakupu wyemitowanych po 1989 r. obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych, obligacji samorządu terytorialnego (emitowanych po 1 stycznia 1997 r.), papierów wartościowych lub niektórych innych instrumentów finansowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 25 marca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1642/13.