W Dzienniku Ustaw w poz. 383 zostało opublikowane rozporządzenie ministra finansów z marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych.

W tym akcie wykonawczym zostały określa nowe wzory formularzy zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego dla:
- osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikami lub płatnikami tj. NIP-2,
- osób fizycznych będących podatnikami lub płatnikiem (niepodlegających wpisowi do CEIDG, ale prowadzących działalność gospodarczą lub podlegających zarejestrowaniu jako podatnicy VAT), tj. NIP-7.

Na tych drukach nie tylko składa się wniosek o nadanie identyfikatora podatkowego, ale również aktualizuje się dane np. o rachunkach bankowych, adresie czy o rodzaju prowadzonej ewidencji (np. przy przejściu z książki przychodów i rozchodów na pełną księgowość).