Umowa partnerska między jednostkami samorządu terytorialnego, na której mocy nastąpiło przekazanie zadań publicznych do realizacji, jest porozumieniem administracyjnym, a nie umową cywilnoprawną. Dlatego gmina nie jest w tym zakresie podatnikiem VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Sprawa dotyczyła gminy, która w ramach projektu zagospodarowania i odnowy centrum wsi wybuduje też chodniki przy drodze powiatowej, zmodernizuje fragment jej nawierzchni i zadba o przystanki. W związku z tym, że infrastruktura drogowa należy prawnie do powiatu, zawarto umowę partnerską. Na jej mocy gmina otrzymała od powiatu dotację na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym.
Spytała izbę skarbową, czy w tym zakresie występuje jako podatnik VAT. Sama uważała, że nie. Powołała się na art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z nim nie są podatnikiem organy władzy publicznej, jeśli wykonują zadania nałożone na nie przepisami, dla których realizacji zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Gmina podkreśliła, że będzie realizować zadania własne powiatu, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Zaznaczyła też, że umowa partnerska z powiatem jest porozumieniem administracyjnym, a nie umową cywilnoprawną.
Izba skarbowa nie zgodziła się z gminą. Powołując się na wyrok Sądu Najwyższego z 12 marca 2004 r. (sygn. akt. II CK 64/03), wywiodła, że jeśli gmina realizuje w imieniu powiatu interes publiczny, który wykracza poza jej granice terytorialne, to powstaje między nimi stosunek cywilnoprawny. Organ podatkowy zacytował art. 8 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nim gmina na podstawie porozumień może (czyli nie musi) wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu. Oznacza to, że podejmuje się ich dobrowolnie. Nie są to więc zadania, do których została ustawowo powołana. Tym samym zdaniem izby w zakresie, w jakim gmina będzie realizować wspólne przedsięwzięcie na bazie majątku powiatu, należy ją uznać za podatnika VAT.
WSA w Krakowie nie zgodził się z izbą. Podkreślił, że sporna umowa jest porozumieniem administracyjnym. Dotyczy przeniesienia obowiązku realizacji zadań publicznych między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest więc aktem ze sfery prawa administracyjnego, a nie cywilnego. Co więcej, możliwość zawarcia takiego porozumienia i przeniesienia kompetencji wynika wprost z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to, że zastosowanie znajdzie wyłączenie z art. 15 ust. 6 ustawy VAT. Powołał się przy tym na wyrok NSA z 16 grudnia 2011 r. (sygn. akt. I FSK 544/11).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 6 marca 2014 r., sygn. akt. I SA/Kr 60/14.

Dominika Żurawska, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.