Umowa partnerska między jednostkami samorządu terytorialnego, na której mocy nastąpiło przekazanie zadań publicznych do realizacji, jest porozumieniem administracyjnym, a nie umową cywilnoprawną. Dlatego gmina nie jest w tym zakresie podatnikiem VAT. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Sprawa dotyczyła gminy, która w ramach projektu zagospodarowania i odnowy centrum wsi wybuduje też chodniki przy drodze powiatowej, zmodernizuje fragment jej nawierzchni i zadba o przystanki. W związku z tym, że infrastruktura drogowa należy prawnie do powiatu, zawarto umowę partnerską. Na jej mocy gmina otrzymała od powiatu dotację na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym.
Spytała izbę skarbową, czy w tym zakresie występuje jako podatnik VAT. Sama uważała, że nie. Powołała się na art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z nim nie są podatnikiem organy władzy publicznej, jeśli wykonują zadania nałożone na nie przepisami, dla których realizacji zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Gmina podkreśliła, że będzie realizować zadania własne powiatu, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Zaznaczyła też, że umowa partnerska z powiatem jest porozumieniem administracyjnym, a nie umową cywilnoprawną.