Polska podniesie z 8 do 23 proc. stawkę VAT na wyroby medyczne dopiero wtedy, gdy przegra sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości, o ile oczywiście Komisja Europejska zaskarży nasz kraj – informuje MF.

Przedsiębiorca, który zadzwonił na podatkowa infolinię, chciał wiedzieć, czy to prawda, że od 2014 r. planowana jest podwyżka stawki VAT na wyroby medyczne - i jak to wpłynie na rynek.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że system podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów z prawem unijnym. W efekcie regulacje przyjęte w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) muszą być zgodne w szczególności z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1 z późn. zm.).

Zdaniem Komisji Europejskiej brak jest możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do pewnych kategorii towarów wymienionych w załączniku nr 3 do naszej ustawy o podatku od towarów i usług jako „towary związane z ochroną zdrowia” - ponieważ nie można ich zakwalifikować do żadnej z pozycji znajdujących się w załączniku III do dyrektywy 2006/112/WE. W szczególności nie można ich zakwalifikować do pozycji 3 ani do pozycji
4 tego załącznika.

MF jednocześnie uspokaja: Polska nie podzieliła stanowiska Komisji Europejskiej. Jeśli jednak KE nie przyjmie naszych wyjaśnień, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku zaś wydania przez TSUE wyroku, że przepisy krajowe są niezgodne z odpowiadającymi im regulacjami unijnymi, Polska będzie na mocy art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązana podjąć środki, które zapewnią wykonanie orzeczenia.