Osoba, która nie odebrała w terminie przesyłki z urzędu skarbowego, ponieważ przechodziła ciężką depresję i zażywała leki, ma prawo do złożenia odwołania po terminie.
Sprawa dotyczyła kobiety, której naczelnik urzędu skarbowego ustalił kwotę PIT do zapłaty za 2004 r. Wysłał decyzję do podatniczki na początku grudnia 2010 r. (z końcem roku upływał termin przedawnienia zobowiązania). Podatniczka nie odebrała pisma z poczty. Wróciło więc ono do urzędu. W efekcie jednak minął termin na złożenie odwołania i decyzja stała się ostateczna. Urząd mógł rozpocząć egzekucję z majątku zainteresowanej.
Po otrzymaniu tytułu wykonawczego na początku marca 2011 r. kobieta złożyła odwołanie od decyzji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu na jego wniesienie.
Tłumaczyła, że od dawna cierpi na depresję. Podkreśliła, że pod koniec 2010 r., kiedy urząd wysłał do niej decyzję, objawy choroby się nasiliły. Kobieta czuła się zmęczona oraz nie miała chęci do wykonywania nawet najprostszych czynności życia codziennego, do opuszczania mieszkania i kontaktów z ludźmi, w tym z pracownikami poczty. Urząd rozpatrzył jej wniosek negatywnie. Kobiecie nie pomogło ani odwołanie do izby skarbowej, ani też skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.
Sąd bydgoski analizując akta sprawy, uznał, że okoliczności związane z nasileniem objawów choroby nie uprawdopodabniają braku winy w uchybieniu terminu do wniesienia odwołania. A tylko brak winy byłby podstawą do jego przywrócenia. W ocenie sądu stan zdrowia zainteresowanej nie był aż tak zły, żeby nie mogła pójść do urzędu i odebrać pisma z poczty, szczególnie że jeszcze we wrześniu 2010 r. była w stanie ustanowić pełnomocników i sprzedać swoją nieruchomość.
NSA nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem, wskazując, że ani organy, ani sąd wojewódzki nie są powołane do oceny stanu zdrowia podatnika, czy też wyciągania wniosków z dokumentacji medycznej. W ocenie NSA, w sprawach o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie zdarzeń, które były przeszkodą do złożenia pisma w terminie, nie zaś przedstawienie niepodważalnych dowodów, świadczących o niedających się przezwyciężyć przeszkodach. W tej sprawie warunek ten został spełniony.
Wyrok jest prawomocny.
Podanie o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny naruszenia terminu
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 11 grudnia 2013 r., sygn. II FSK 178/12.