W przyszłym roku zamierzam zająć się wykończeniem domu jednorodzinnego, a mój brat zaczął z kolei remontować kupione od dewelopera mieszkanie i chce w 2014 r. dokończyć dwa pokoje i kuchnię. Czy powinniśmy się pospieszyć z pracami i wykonać je jeszcze w tym roku? – pyta pan Jan z Olsztyna. – Czy w przyszłym roku dostaniemy zwrot VAT za materiały budowlane? Do kiedy musimy złożyć wniosek o odzyskanie podatku zawartego w cenie materiałów kupionych w zeszłym i obecnym roku? – dopytuje się czytelnik.
Bartosz Bogdański, doradca podatkowy w MDDP / Media / mat prasowe
Zwrot części VAT na materiały budowlane / Dziennik Gazeta Prawna
Niewątpliwie warto wykończyć swoje nieruchomości jeszcze w tym roku albo chociaż kupić niezbędne materiały. Wszystko za sprawą zmian dotyczących zwrotu części VAT za materiały budowlane. Zgodnie z nimi podatek można odzyskać jedynie od materiałów kupionych do 31 grudnia 2013 r. Później, np. w 2014 r., będzie można wprawdzie złożyć formalnie wniosek o zwrot podatku zawartego w cenie tych materiałów, jednak tylko nieliczni będą mogli go odzyskać.

Precyzyjne zasady

Do końca 2013 r. o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych mogą się ubiegać osoby fizyczne wykańczające lub remontujące mieszkania i domy oraz budujące budynki mieszkalne. Maksymalnie można odzyskać do 33 113 zł, jeśli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę (np. budowa domu jednorodzinnego) i 14 191 zł, jeśli nie wymaga pozwolenia (np. remont mieszkania). Oznacza to, że niezależnie od wysokości wydatków podatnik dostanie zwrot jedynie do kwoty limitu. Co więcej, limit dotyczy wydatków poniesionych w ciągu pięciu lat, licząc od dnia złożenia pierwszego wniosku o zwrot VAT. Co roku można złożyć jeden taki wniosek. Wydatki na materiały budowlane muszą być udokumentowane fakturami, które są wystawione na osobę fizyczną. Jeśli więc np. pan Jan chce wystąpić o zwrot, faktury muszą być wystawione na niego lub jego żonę, z którą ma wspólność majątkową.
To nie koniec wymogów. Przede wszystkim podatnik musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku budowy) albo tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego (w przypadku remontu). Innymi słowy musi być np. użytkownikiem wieczystym albo właścicielem gruntu, na którym buduje dom, lub mieć prawo własności nieruchomości mieszkania.
Kolejnym warunkiem – w przypadku budowy – jest posiadanie pozwolenia na budowę (dotyczy to wszystkich inwestycji, na które trzeba mieć pozwolenie).

Zwrot dla nielicznych

Od nowego roku, jak wynika z projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania (czeka tylko na zatwierdzenie przez Senat i podpis prezydenta), o zwrot VAT będzie można się ubiegać w związku z inwestycją, na którą wydano pozwolenie na budowę po 1 stycznia 2014 r. Nie będzie więc można odzyskać go od materiałów wykorzystanych do remontu mieszkania.
Budowa musi dotyczyć pierwszego własnego domu lub lokalu mieszkalnego (ale tylko powstałego w wyniku rozbudowy lub adaptacji budynku), a ich powierzchnia użytkowa nie może przekraczać ustawowych limitów (dla domu jednorodzinnego 100 mkw., dla lokalu mieszkalnego – 75 mkw.). Jedynie dla rodzin z trójką lub większą liczbą dzieci limity mogą zostać zwiększone o 10 mkw.
To nie koniec warunków. Zwrot będzie przysługiwał jedynie osobom, które nie ukończyły 36. roku życia i będą posiadały faktury dokumentujące zakup materiałów w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r.
Pan Jan i jego brat powinni zatem kupić materiały budowlane niezbędne do wykończenia piętra domu i pokoi mieszkania do końca 2013 r. Ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot VAT jest uzależniony od daty poniesienia wydatków.
Najmniej czasu mają osoby, które poniosły wydatki do końca 2005 r. – muszą złożyć wniosek do końca 2014 r. Najwięcej – te, które poniosły wydatki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – mogą składać wnioski do końca 2018 r.
Odzyskanie VAT jest możliwe jedynie od tych materiałów, na które po wejściu Polski do UE wzrosła stawka tego podatku. Ich listę zawiera załącznik do obwieszczenia ministra infrastruktury z 3 września 2010 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 proc., a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz.Urz. MI z 27 września 2010 r.). Zwrot VAT można dostać m.in. od wydatków na: terakotę, gres, glazurę, cement, grzejniki, drzwi itd.
Podobnie jak w ubiegłych latach, także i w 2013 r. osoby fizyczne ponoszące wydatki na zakup materiałów budowlanych będą mogły się ubiegać o zwrot części wydatków (na bazie przepisów o zwrocie VAT od materiałów budowlanych). Uprawnione do ubiegania się o zwrot części wydatków są osoby fizyczne, które realizują takie inwestycje, jak: budowa budynku mieszkalnego, nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w których wyniku powstał lokal mieszkalny, remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Zwrot dokonywany jest na wniosek złożony w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim przepisy przewidują dwa tryby składania wniosków – wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków.
Wniosek można składać tylko raz w roku, zatem warto zrobić to do 31 grudnia 2013 r., zwłaszcza że najprawdopodobniej od 2014 r. zwrot VAT za materiały budowlane będzie przysługiwał na mniej korzystnych zasadach, określanych ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania, która jest jeszcze w trakcie procesu legislacyjnego.
Jakkolwiek przepisy nie przewidują urzędowego wzoru wniosku o zwrot niektórych wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, jednak na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) można znaleźć elektroniczny formularz zawierający wszystkie niezbędne elementy (formularz VZM-1), który może być pomocny przy składaniu wniosku.
Ustawa przewiduje dwa tryby rozpatrywania wniosków. Jeżeli prawidłowość wniosku nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu w terminie 4 miesięcy od złożenia wniosku. W innych przypadkach urząd skarbowy jest zobowiązany do wydania decyzji w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a zwrot powinien nastąpić w ciągu 25 dni od daty doręczenia decyzji.
Organ podatkowy oczywiście może weryfikować wniosek i przedstawione dokumenty zarówno pod względem formalnym (np. czy zostały wystawione prawidłowo na osoby które ubiegają się o zwrot części wydatków poniesionych na materiały budowlane), jak i pod względem materialnym (np. czy zakupione materiały zostały rzeczywiście zużyte na cele mieszkaniowe, czy też na inne cele pozaustawowe, np. remont domku letniskowego).
Jednak jeżeli weryfikacja powoduje przekroczenie ustawowych terminów zwrotu, urząd skarbowy jest zobowiązany powiększyć zwrot o kwotę oprocentowania wynoszącą obecnie 5 proc. w skali roku.
Podstawa prawna
Art. 3–6 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).
Projekt ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania.