Jest to jednak tylko w pewnym stopniu kontynuacja dzisiejszych rozwiązań. Zwrot w nowej formule ma dużo węższy zakres, zarówno jeśli chodzi o krąg osób uprawnionych, jak i inwestycje nim objęte. Liczne ograniczenia wynikają oczywiście z tego, że zasady korzystania z tej formy wsparcia są ściśle powiązane z zakresem oddziaływania pomocy państwa przy zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego. Z tego też względu nowy zwrot VAT regulowany jest bezpośrednio w ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: ustawa o MdM).

Wydanie pozwolenia

Część VAT będzie można odzyskać tylko w związku z inwestycją wymagającą pozwolenia na budowę. W przeciwieństwie do obecnych rozwiązań, w ramach MdM nie ma możliwości odzyskiwania jakichkolwiek wydatków związanych z pracami remontowymi.

I tu mamy pierwsze podstawowe ograniczenie – zwrot dotyczy jedynie tych przedsięwzięć, które będą realizowane na podstawie pozwoleń na budowę wydanych po 1 stycznia 2014 r. Osoby, które już otrzymały lub otrzymają pozwolenie do końca tego roku, niestety są automatycznie wykluczone z tej formy wsparcia.

O zwrot będzie można się ubiegać w związku z budową domu jednorodzinnego, ale nie tylko. Obejmie on też inwestycje polegające na:

● nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne, lub

● przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

– w wyniku których powstanie lokal mieszkalny.

Limity powierzchni

Barierą w odzyskaniu VAT będą limity wielkości inwestycji. Powierzchnia użytkowa mieszkania albo domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 mkw. i 100 mkw. Brzmienie przepisów wskazuje, że tylko domy i mieszkania mieszczące się w ustawowych limitach powierzchni objęte są zwrotem VAT. Przy większych nieruchomościach nie można liczyć na „zwrot proporcjonalny”.

Niewiele wyższe limity, tj. – 85 mkw. i 110 mkw. – przyznano osobom wychowującym przynajmniej troje dzieci własnych lub przysposobionych (dzieci te muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o MdM). Wymóg ten musi być spełniony już w dniu wydania pozwolenia na budowę.

Osoby objęte zwrotem

Kolejnym ograniczeniem jest wiek inwestora. Zwrot uzyska osoba, która w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie ukończyła 36 lat (przy dopłatach do kredytu granicą jest 35 lat). W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim kryterium wieku dotyczy młodszego małżonka.

Osoba zainteresowana zwrotem nie może posiadać innych nieruchomości – zarówno na własność, jak i w formie spółdzielczego prawa własnościowego. Właścicieli lub współwłaścicieli budynku dyskwalifikować będzie sytuacja, w której udział – w przypadku zniesienia współwłasności – obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. Ważne jest to, że warunek braku własnego lokum musi być spełniony dopiero na dzień złożenia wniosku o zwrot VAT. Pamiętać należy, że dotyczy on obojga małżonków.

WAŻNE

Podstawą do obliczenia kwoty zwrotu jest faktura VAT

Najważniejsze różnice
Tak jest do 31 grudnia 2013 r.

Uprawnione podmioty:
Osoby fizyczne bez ograniczeń wiekowych
Rodzaj inwestycji:
Zarówno wymagające, jak i niewymagające pozwolenia na budowę:
- budowa domu,
- nadbudowa, rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny
- remont
Wielkość inwestycji:
Brak ograniczeń
Posiadanie innych nieruchomości:
Brak ograniczeń
Moment zakupu:
Brak ograniczeń – również wydatki poniesione przed wydaniem pozwolenia na budowę
Dokumentowanie wydatków:
Faktury wystawione od 1 maja 2005 r. do 31 grudnia 2013 r.
Wysokość limitów:
Dwa limity zwrotu: dla inwestycji z pozwoleniem na budowę i remontu
Liczba wniosków:
Zwrot możliwy wielokrotnie (przy czym można składać nie więcej niż jeden wniosek rocznie)
Termin złożenia wniosku:
Brak ograniczeń – wniosek można złożyć w dowolnym momencie (w trakcie realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu)
Tak będzie od 1 stycznia 2014 r. (Program MdM):
Uprawnione podmioty:
Osoby fizyczne, które do końca roku, w którym wydano pozwolenie na budowę, nie ukończą 36 lat
Rodzaj inwestycji:
Inwestycje realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r.:
- budowa domu jednorodzinnego,
- nadbudowa, rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny
Wielkość inwestycji:
Limity powierzchni użytkowej odpowiednio dla domu lub mieszkania:
- 75 mkw. i 100 mkw.,
- 85 mkw. i 110 mkw. – dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci
Posiadanie innych nieruchomości:
Do dnia złożenia wniosku nie można:
- być właścicielem innego domu lub mieszkania,
- posiadać spółdzielczego prawa własnościowego,
- być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie
Moment zakupu:
Wyłącznie wydatki ponoszone od dnia wydania pozwolenia na budowę
Dokumentowanie wydatków:
Faktury wystawione od dnia wydania pozwolenia na budowę do 30 września 2018 r.
Wysokość limitów:
Jeden limit zwrotu odpowiadający obecnemu limitowi zwrotu dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę
Liczba wniosków:
Zwrot jednorazowy
Termin złożenia wniosku:
Wniosek musi być złożony nie później niż do 31 grudnia roku, w którym zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie

Podstawa prawna

Ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. poz. 1304).