Chodziło o polską spółkę, w której początkowo był tylko jeden udziałowiec – cypryjski. Kwota udzielonych przez niego pożyczek przekraczała trzykrotność kapitału zakładowego. W związku z tym w grę wchodziły ograniczenia wynikające z tzw. cienkiej kapitalizacji, zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 60–61 ustawy o CIT. Oznaczało to, że spółka nie mogła zaliczyć odsetek od pożyczki do kosztów podatkowych w części, w której dług przekraczał trzykrotność kapitału zakładowego.

Przed dniem spłaty pożyczki cypryjski udziałowiec sprzedał jednak swoje udziały. Spółka spytała izbę skarbową, czy dalej obowiązują ją ograniczenia dotyczące cienkiej kapitalizacji. Uważała, że nie, skoro odnoszą się one tylko do spłaty pożyczki udzielonej przez znaczącego udziałowca, a cypryjski utracił już ten status.

Izba skarbowa uznała, że skoro w dniu udzielenia pożyczki spółka z Cypru była jedynym udziałowcem polskiego podmiotu, to obostrzenia dalej obowiązują.

Interpretację tę uchylił WSA w Poznaniu. Zgodził się ze spółką, że skoro w dniu spłaty pożyczki cypryjski podmiot nie jest już większościowym udziałowcem, to przepisy o cienkiej kapitalizacji jej nie obowiązują. Na potwierdzenie swojego stanowiska WSA przywołał także wyrok NSA z 30 stycznia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1216/11). Wyrok nie jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Poznaniu z 13 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Po 710/13.