Plany fiskusa nie skończyły się na wprowadzeniu nowych zasad odliczania VAT od aut. DGP przygotował zestawienie najważniejszych projektów, które czekają w kolejce na przyjęcie i uchwalenie.
Kalendarz planowanych zmian w podatkach / Dziennik Gazeta Prawna
Najwięcej nowości czeka nas w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej.

Ordynacja podatkowa

Na początku grudnia Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejny projekt jej nowelizacji. Dotychczas dwukrotnie dyskutowano nad nim na Komitecie Stałym Rady Ministrów, ostatnio – 5 lutego 2014 r. Początkowe pomysły MF ewaluowały na skutek krytyki wielu środowisk, w tym także resortu gospodarki. Część uwag uwzględniono po ostatniej dyskusji na Komitecie Stałym RM.
Projekt zakłada m.in. wprowadzenie – najpóźniej od 1 stycznia 2015 r. – klauzuli obejścia prawa. Powołana miałaby zostać niezależna rada ds. unikania opodatkowania, a ministerstwo wydawałoby opinie zabezpieczające, w których znalazłyby się wyjaśnienia, co jest dopuszczalne, a co stanowi unikanie opodatkowania.
W trakcie ostatnich prac Komitetu Stałego RM zobowiązano jednak ministra finansów do zbadania klauzuli pod kątem jej zgodności z konstytucją. Przy okazji zrezygnowano z dodatkowej 30-proc. sankcji za obejście prawa (miała być płacona niezależnie od podatku).
Oprócz tego projekt nowelizacji zakłada m.in. zezwolenie na opłacanie podatku do wysokości 1000 zł nie przez podatnika, tylko np. przez prezesa spółki. Jeśli płaciłby go małżonek lub inny członek rodziny – w ogóle nie byłoby limitu.
Nowością miałoby być też pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania podatnika we wszystkich postępowaniach, które go dotyczą.
Urzędy skarbowe mogłyby zwracać się do banków o udostępnienie niezbędnych im informacji, jeśli zaistniałoby podejrzenie, że podatnik prowadzi niezgłoszoną działalność gospodarczą, ma dochody z nieujawnionych źródeł przychodów albo nie wykazał w deklaracjach podatkowych wszystkich swoich przychodów.
Urzędy zyskałyby też nową możliwość – mogłyby zobowiązać podatnika do tłumaczenia przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.
Projekt przewiduje także wyznaczanie jednego wiodącego urzędu w sprawach podmiotów powiązanych, które ze względu na siedzibę rozliczają się w różnych miejscowościach.
Wprowadzona zostałaby instytucja grupowych wniosków o interpretację. Z kolei zrezygnowano już z pomysłu, aby interpretacje indywidualne dotyczyły tylko zdarzeń przyszłych.

Podatki dochodowe

Druga duża nowelizacja szykuje się w podatkach dochodowych. Przygotowało ją Ministerstwo Finansów. Zasadniczo chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego. Planowane jest m.in. opodatkowanie dochodów niektórych zagranicznych spółek kontrolowanych przez podmioty z Polski, zwanych CFC (ang. controlled foreign corporation). Przewidziano też zmiany w przepisach o cienkiej kapitalizacji, co ma zapobiegać nadmiernemu finansowaniu spółek pożyczkami wspólników.
MF planuje także wprowadzienie nowych zwolnień z PIT, m.in. dla wynagrodzeń za ustanowienie służebności przesyłu. Obecnie – według fiskusa – otrzymujący taką zapłatę muszą płacić podatek.
Wolna od podatku miałaby być rekompensata za przewlekłość postępowania sądowego. Nie byłoby podatku od odszkodowań zasądzonych na podstawie układów zbiorowych, porozumień pracowniczych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Obecnie zwolnienie dotyczy tylko kwot, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z ustaw lub rozporządzeń.
Przewidziano też m.in.: opodatkowanie polisolokat, objęcie zryczałtowanym podatkiem świadczeń otrzymywanych z banków (np. cash backów), wprowadzenie kary grzywny za nieskładanie sprawozdań finansowych w urzędzie skarbowym.
Na razie projektem zajmie się Komitet Stały RM, potem cały rząd. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Inne zmiany w PIT

Zmiany w ustawie o PIT przewidziano też w projekcie czwartej ustawy deregulacyjnej, czyli ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt (obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych) zakłada, że pracownik, który dojeżdża do pracy transportem zbiorowym zorganizowanym przez pracodawcę, nie będzie płacił podatku dochodowego od takiego świadczenia.
Kolejny projekt nowelizacji ustawy o PIT został przygotowany przez posła Adama Szejnfelda. Zakłada zmiany w przepisach o kredycie podatkowym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jeśli wejdą one w życie (według projektu ma się to stać 1 stycznia 2015 r.), to początkujący przedsiębiorca nie będzie musiał przez pierwsze dwa lata wpłacać zaliczek na PIT. Na razie projekt jest w uzgodnieniach społecznych.

Ułatwienia dla rolników

Po drugim czytaniu w Sejmie jest senacki projekt (druk nr 1942) zakładający zwolnienie dla rolników sprzedających przetworzone wyroby rolne (np. dżemy, kompoty, sery, wędliny, ciasta) w miejscu przetworzenia lub na targowiskach. Zwolniona byłaby sprzedaż do 7 tys. zł. Powyżej tej kwoty rolnik płaciłby podatek jak od przychodów z innych źródeł. To z kolei wiązałoby się z obowiązkiem prowadzenia bardzo uproszczonej ewidencji. Przychód ma być rejestrowany raz dziennie w łącznej kwocie.
Zmiana ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na razie nad projektem pracuje sejmowa podkomisja.

VAT

W projekcie czwartej ustawy deregulacyjnej przewidziano też m.in. wyłączenie z opodatkowania usług bezpłatnej pomocy prawnej. Ustawa miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Akcyza

Jeszcze w tym roku lub na początku 2015 r. zmiany powinni się spodziewać również podatnicy rozliczający akcyzę. W projekcie czwartej ustawy deregulacyjnej zaplanowano m.in. wprowadzenie wiążącej informacji akcyzowej, która ma umożliwiać uzyskanie informacji o klasyfikacji taryfowej oraz rodzaju wyrobu akcyzowego. Informacja byłaby wiążąca dla organów podatkowych.
Ten sam projekt zakłada również zmiany dla sprzedających oleje opałowe. Sprzedawca, który spóźni się z dostarczeniem do urzędu skarbowego zestawienia oświadczeń nabywców o wykorzystaniu oleju do celów opałowych, nie płaciłby wyższej akcyzy. Dziś ma taki obowiązek.

Daniny lokalne

Sporo zmian szykuje się w podatkach lokalnych. Zapisano je w projekcie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Chodzi m.in. o opodatkowanie garaży. Projekt zakłada wprowadzenie jednej stawki podatku od garaży (właściwej dla budynków pozostałych, a nie mieszkalnych) oraz zniesienie solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku od garaży wielostanowiskowych; każdy właściciel odpowiadałby jedynie za daninę od swojego udziału w takim garażu.
Nowością dla firm byłaby zmieniona definicja budowli oraz względów technicznych uniemożliwiających prowadzenie działalności w firmowym budynku. To ważne, bo od niej zależy, czy firma ma płacić podatek, czy jest od niego zwolniona.
Podatek od nieruchomości miałby być płatny jednorazowo, jeżeli jego wysokość nie przekraczałaby 100 zł.
Według projektu część zmian miałaby wejść w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a część od 1 stycznia 2015 r.

Spadki, darowizny i PCC

Opracowany przez MAiC projekt przewiduje też zmiany w podatkach: od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych. Przykładowo podatnicy nie musieliby zgłaszać do urzędu nabycia darowizny, jeśli umowa zostałaby zawarta przed notariuszem.
W ustawie o PCC ma zostać wprost wskazane, że podatkiem będzie objęta także zmiana wielkości udziałów we współwłasności – w części dotyczącej spłat i dopłat. Projekt ma rozstrzygnąć też jednoznacznie, że czynności, których przedmiotem jest nieruchomość, a które nie zostały opodatkowane VAT, będą objęte PCC. Obecnie są co do tego wątpliwości.
Doprecyzowane zostałyby również warunki zwolnienia z PCC pożyczek udzielanych na podstawie umowy zawartej między osobami najbliższymi.

Księgowość

Na rozpatrzenie przez rząd czeka projekt Ministerstwa Finansów zakładający uproszczenia w ustawie o rachunkowości. Na razie przyjął go Komitet Stały Rady Ministrów.
Projekt zakłada, że najmniejsze firmy prowadzące księgi rachunkowe będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe, składające się jedynie z bilansu z informacjami uzupełniającymi oraz rachunku zysków i strat. Ponadto do wyceny aktywów i pasywów nie będą stosować wartości godziwej ani skorygowanej ceny nabycia.
Nowe zasady miałyby zastosowanie do sprawozdań sporządzonych za rok kończący się po dniu ich wejścia w życie.

Deregulacja zawodów

Od lipca ub.r. trwają w Sejmie prace nad deregulacją m.in. zawodów księgowego i doradcy podatkowego. Obecnie rządowym projektem (druk nr 1576) zajmuje się sejmowa komisja. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku uzyskiwania certyfikatu ministra finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Biura rachunkowe nadal natomiast musiałyby mieć wykupione ubezpieczenie OC.
Projekt przewiduje też, że nie trzeba będzie być doradcą podatkowym, by sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe oraz udzielać porad i opinii prawnych.
Niewielkie modyfikacje dotyczyłyby zawodu biegłego rewidenta. Przykładowo na listę biegłych rewidentów mogłyby być wpisywane – bez obowiązku odbycia aplikacji – osoby z co najmniej 15-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie rachunkowości, prawa i finansów. Nadal obowiązywałyby egzaminy na biegłego.
Projektowana jest instytucja grupowych wniosków o interpretację