Wierzyciel, który chce skorzystać z ulgi na złe długi, powinien sprawdzić, czy w momencie transakcji jego biznesowy partner był czynnym podatnikiem VAT. Organ podatkowy ma obowiązek udzielić mu takiej informacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Spółka chciała skorzystać z ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług (zamierzała skorygować podatek należny z tytułu świadczeń, za które nie uzyskała zapłaty; jej wierzytelności zostały uznane za nieściągalne). Złożyła więc wniosek do urzędu skarbowego z prośbą o potwierdzenie, czy jej kontrahent był w przeszłości i czy nadal jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Posiadanie takiego statusu przez nabywcę – także w czasie, gdy doszło do transakcji – jest jednym z warunków zastosowania ulgi na złe długi przez sprzedawcę.
Naczelnik urzędu skarbowego wydał zaświadczenie, ale jedynie dotyczące obecnego stanu. Uważał, że nie ma uprawnień do informowania o statusie kontrahenta w przeszłości. Powołał się na art. 306a par. 3 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn.zm.). Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał jednak, że organ podatkowy nie ma racji. Jak wynika z art. 96 ust. 13 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego ma obowiązek potwierdzić, czy dany podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Natomiast zgodnie z art. 306a ordynacji organ podatkowy wydaje zaświadczenie, jeżeli m.in. zainteresowany ubiega się o nie ze względu na swój interes prawny (par. 2) lub w przypadku gdy potwierdza ono stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu wydania (par. 3).
Sąd wyjaśnił, że w przypadkach, o których mowa w art. 306a par. 2 ordynacji, urząd wydaje zaświadczenie na podstawie informacji wynikających z prowadzonych przez niego ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Ponieważ zaświadczenie o statusie na gruncie podatku od towarów i usług jest kluczowe, jeśli chodzi o możliwość skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi, organ powinien je wydać i odnieść się w nim, czy kontrahent był także w przeszłości (w momencie dostawy towaru lub wykonania usługi) czynnym podatnikiem VAT.
Podatnik, który chce skorzystać z ulgi za złe długi, musi wiedzieć, czy jego dłużnik był także w przeszłości czynnym podatnikiem VAT
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 609/13, nieprawomocny.