To moment podjęcia decyzji o dopłatach, a nie faktycznego ich wnoszenia przez wspólników decyduje o rozliczeniu podatku od czynności prawnych (PCC).
Spółka z o.o. uchwałą podjętą 12 czerwca 2013 r. nałożyła na wspólników obowiązek wniesienia dopłat. Pierwsza wpłynęła 31 sierpnia. Spółka uznała, że jest to dzień dokonania czynności, od którego należy liczyć 14-dniowy termin na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych. Deklarację PCC-3 zamierzała więc złożyć do 14 września. Kolejne dopłaty miałyby być rozliczane w miarę ich wpływu. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał takie postępowanie za nieprawidłowe.
Przypomniał, że wniesienie dopłat do spółki kapitałowej stanowi zmianę umowy spółki i wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.).
Przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC stanowi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Natomiast z treści art. 3 ust 1 pkt 2 tej ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podkreślił, że to podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat przez wspólników spowodowało obowiązek zapłaty PCC. Powstał on na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 (a nie pkt 2) ustawy o PCC, tj. z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.
Dyrektor IS w Katowicach wyjaśnił, że – wbrew twierdzeniom spółki – pod pojęciem dokonania czynności cywilnoprawnej należy rozumieć podjęcie uchwały o wniesieniu dopłat. W opisanej sytuacji obowiązek podatkowy powstał więc 12 czerwca 2013 r.
Późniejsze wniesienie dopłat (jak również ewentualne niewykonanie przez wspólnika obowiązku ich wniesienia) nie wpływa na samo powstanie (i moment powstania) obowiązku podatkowego.
Oznacza to, że faktyczne dokonywanie dopłat przez poszczególnych wspólników nie ma w tym względzie żadnego znaczenia.
Podstawę opodatkowania przy dopłatach stanowi ich kwota. Natomiast stawka podatku wynosi 0,5 proc.
Umowa spółki z o.o. może zobowiązywać wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane równomiernie w stosunku do udziałów
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2014 r., sygn. akt IBPBII/1/436-276/13/MZ