Upoważnienie do reprezentowania podatnika w sprawie ustalenia podatku obejmuje też kwestie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Chyba że z jego treści wynika co innego.

Kobieta sprzedawała towary za pośrednictwem Allegro. W 2011 r. urząd skarbowy ustalił, że nie złożyła zeznania podatkowego za 2005 r., nie prowadziła też wtedy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wobec tego naczelnik urzędu nakazał jej zapłacić ponad 6 tys. zł PIT. Decyzję wydał w listopadzie 2011 r. (z końcem tego roku przedawniało się zobowiązanie za 2005 r.). Towarzyszyło jej postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ powołał się na art. 239b par. 1 i 2 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) i wskazał, że nie ma obowiązku udowadniać, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, wystarczy taką okoliczność uprawdopodobnić.

W ocenie naczelnika na wysokie prawdopodobieństwo, że podatniczka nie zapłaci PIT przed końcem 2011 r., wskazywało, że swoich transakcji na Allegro nie wykazywała w zeznaniach podatkowych. Ponadto ze złożonego przez nią w marcu 2011 r. oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych wynikało, że nie ma majątku, na którym można byłoby ustanowić hipotekę lub zastaw skarbowy. Organ zwrócił także uwagę, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z tej decyzji jest krótszy niż 3 miesiące.