Upoważnienie do reprezentowania podatnika w sprawie ustalenia podatku obejmuje też kwestie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Chyba że z jego treści wynika co innego.

Kobieta sprzedawała towary za pośrednictwem Allegro. W 2011 r. urząd skarbowy ustalił, że nie złożyła zeznania podatkowego za 2005 r., nie prowadziła też wtedy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wobec tego naczelnik urzędu nakazał jej zapłacić ponad 6 tys. zł PIT. Decyzję wydał w listopadzie 2011 r. (z końcem tego roku przedawniało się zobowiązanie za 2005 r.). Towarzyszyło jej postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Organ powołał się na art. 239b par. 1 i 2 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) i wskazał, że nie ma obowiązku udowadniać, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, wystarczy taką okoliczność uprawdopodobnić.

W ocenie naczelnika na wysokie prawdopodobieństwo, że podatniczka nie zapłaci PIT przed końcem 2011 r., wskazywało, że swoich transakcji na Allegro nie wykazywała w zeznaniach podatkowych. Ponadto ze złożonego przez nią w marcu 2011 r. oświadczenia o nieruchomościach i prawach majątkowych wynikało, że nie ma majątku, na którym można byłoby ustanowić hipotekę lub zastaw skarbowy. Organ zwrócił także uwagę, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z tej decyzji jest krótszy niż 3 miesiące.

W skardze do sądu podatniczka zarzuciła naczelnikowi, że postanowienie w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności zostało doręczone pełnomocnikowi, a nie jej. Twierdziła, że jest ono odrębne od sprawy podatkowej, do udziału w której doradca miał upoważnienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że działanie organów było prawidłowe. Stwierdził, że pełnomocnictwo do udziału w sprawie określenia wysokości zobowiązania w PIT obejmuje umocowanie do reprezentowania podatnika w postępowaniu dotyczącym nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Potwierdził to NSA. Wyjaśnił, że tryb nadania decyzji klauzuli natychmiastowej wykonalności nie wymaga wszczęcia odrębnego postępowania. Jednocześnie z ordynacji podatkowej wynika, że pełnomocnictwo dołącza się do akt sprawy. W przypadku nadania rygoru natychmiastowej wykonalności tych akt jeszcze nie ma, bo rygor zostaje zainicjowany właśnie poprzez doręczenie postanowienia o jego nadaniu. Nie można więc dołączyć odrębnego pełnomocnictwa do takiej sprawy.

Sędzia Jacek Brolik, wskazał, że pełnomocnictwo ustanowione w sprawie podatkowej może być pełnomocnictwem w sprawie o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Mogłoby być z niej wyłączone jedynie, gdyby z jego treści wynikało, że mocodawca upoważnia pełnomocnika do reprezentowania go wyłącznie w kwestii określenia kwoty zobowiązania podatkowego, bez egzekucji.

Wyrok jest prawomocny.

● Decyzji nieostatecznej (przed wyczerpaniem drogi odwoławczej) może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy:

1) organ ma informacje, że wobec podatnika toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub

2) podatnik nie posiada majątku o wartości wystarczającej na pokrycie zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, lub

3) podatnik wyzbywa się majątku znacznej wartości lub

4) do upływu terminu przedawnienia zobowiązania jest mniej niż 3 miesiące

● Organ musi uprawdopodobnić, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 16 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 718/13.