Wszystko o VAT 2014. Czytaj w naszym serwisie!

Rada miasta określiła w uchwale wzory formularzy informacji (dla osób fizycznych) i deklaracji (dla osób prawnych) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Zawierały one obowiązkową rubrykę do wypełnienia, zgodnie z którą podatnik oświadcza, że został pouczony o odpowiedzialności karnej: „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 par. 1 kodeksu karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą”. Uchwałę rady miejskiej zakwestionował prokurator. Ocenił bowiem, że nie ma ona uprawnienia do umieszczenia powyższego oświadczenia we wzorach formularzy podatkowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zgodził się z prokuratorem. Uznał, że uchwała rady została podjęta bez podstawy prawnej i w efekcie stwierdził, że jest nieważna. Sąd uzasadnił, że art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn.zm.) nakłada na radę gminy lub miasta obowiązek ustalenia obowiązującego wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, w których zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru daniny. Analogiczne upoważnienie wynika z art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 465).

Ponadto z art. 233 par. 6 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.) wynika, że sprawca odpowiada za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu, które ma służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli przyjmujący oświadczenie, działając w zakresie swoich uprawnień nadanych przez tę ustawę, uprzedził oświadczającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie. Zgodnie z tym przepisem przestępstwem jest więc złożenie fałszywego oświadczenia (w tym także formularza). Warunkiem odpowiedzialności jest jednak to, aby przepis ustawy, na podstawie której osoba składa oświadczenie, przewidywał możliwość jego złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Powyższe ustawy podatkowe nie przewidują takiej możliwości.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Kielcach z 31 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 671/13.