Od Nowego Roku poprawiła się sytuacja podatkowa osób umarzających odziedziczone jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Na jakie zmiany mogą liczyć?
Zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 8 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387). Wprowadza ona do art. 22 ustawy o PIT nowy ust. 1m. Zgodnie z tym przepisem spadkobierca przy ustalaniu dochodu z odkupienia lub umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych będzie mógł uwzględnić wydatki poniesione przez spadkodawcę na ich nabycie.
Dotychczas brak było stosownego uregulowania prawnego. W indywidualnych interpretacjach przeważał pogląd, że wydatki spadkodawcy na nabycie jednostek uczestnictwa (w tym opłaty manipulacyjne pobierane przez fundusz) nie mogą być uwzględniane w podstawie opodatkowania w przypadku zbycia jednostek przez spadkobiercę. Organy podatkowe argumentowały, że spadkobierca kosztów tych nie poniósł. W konsekwencji prawo do ich potrącenia nie mogło być przedmiotem sukcesji, o której mowa w art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 479 z późn. zm.).