Podaż na rynku nieruchomości komercyjnych jest duża, stąd często kluczową kwestią w negocjacjach warunków umowy najmu jest wachlarz zachęt, którymi wynajmujący starają się zwabić najemców do swoich budynków. Zachęty te przybierają postać np. kwot płatnych najemcom jednorazowo, także jeszcze przed wykończeniem powierzchni i jej przekazaniem – za samo zawarcie umowy.
Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy od kwoty wypłaconej za samo zawarcie umowy najmu należy pobrać VAT.
Za brakiem opodatkowania opowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z 2 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1218/12) stwierdził, że samo zawarcie przez najemcę umowy – z jednoczesną płatnością otrzymaną z tego tytułu od wynajmującego – w przypadku braku jego dodatkowych działań lub zaniechań nie stanowi świadczenia usług, które podlega opodatkowaniu VAT. NSA powołał się na argumentację zaprezentowaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 października 2001 r. (sygn. C 409/98) w sprawie Commissioners of Customs & Excise v. Mirror Group plc. Trybunał orzekł wtedy, że podmiot, który zobowiązuje się, nawet w zamian za wynagrodzenie, wyłącznie do zostania najemcą oraz do płacenia czynszu, nie świadczy usługi na rzecz właściciela nieruchomości. W konsekwencji dokonana przez wynajmującego płatność nie podlega VAT. Podobne stanowisko zajął też WSA w wyroku z 24 maja 2012 r. (sygn. akt III SA/Wa 2381/11).