Polska spółka była dłużnikiem szwajcarskiej firmy. Ta zbyła swoje wierzytelności z tytułu niespłaconych pożyczek i odsetek ukraińskiemu podmiotowi. Pytanie dotyczyło podatku u źródła od wypłacanych nowemu wierzycielowi odsetek.
Z art. 11 konwencji zawartej przez Polskę i Ukrainę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 1994 r. nr 63, poz. 269 z późn. zm.) wynika, że w przypadku odsetek podatek u źródła pobiera się według stawki 10 proc. Polska spółka uważała, że skoro dysponuje certyfikatem rezydencji ukraińskiego wierzyciela, to może skorzystać z tej właśnie stawki (inaczej, zgodnie z ustawą o CIT podatek wyniósłby 20 proc.). Potwierdziła to Izba Skarbowa w Łodzi. Przypomniała tylko, że z umowy międzynarodowej wynika, iż odbiorcą odsetek musi być uprawniony do nich podmiot.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej z Łodzi z 27 listopada 2013 r., nr IPTPB3/423-321/13-5/GG