Jeśli urząd nałoży daninę na nieujawnione przychody, a podatnik stwierdzi, że pożyczył pieniądze, to będzie musiał z tego tytułu zapłacić wyższy PCC.

Naczelnik urzędu skarbowego wydał decyzję, w której ustalił zainteresowanemu podatek (75 proc.) od dochodów za 2006 r. nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Ten wniósł odwołanie, w którym wyjaśnił, że pieniądze miał z pożyczki. Jednocześnie tego samego dnia wpłacił na konto urzędu podatek od czynności cywilnoprawnych. Kolejnego dnia wpłynęła do urzędu deklaracja w sprawie PCC, w której zainteresowany wykazał daninę od pożyczki w wysokości 2 proc. jej wartości. Do formularza dołączył również umowę pożyczki.

Organ wszczął więc postępowanie w celu określenia zobowiązania w PCC od umowy, której podatnik nie zgłosił we właściwym terminie. Ustalił, że zobowiązanie podatkowe przedawniło się z dniem 31 grudnia 2011 r., ale ponieważ podatnik powołał się teraz na fakt otrzymania pożyczki, to doszło do odnowienia obowiązku podatkowego. Naczelnik urzędu skarbowego wydał następnie decyzję, w której określił 20 - proc. podatek od pożyczki. Zainteresowany nie zgodził się z takim rozstrzygnięciem i złożył najpierw odwołanie do dyrektora izby skarbowej, a później skargę do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał jednak rację fiskusowi. Wskazał, że co do zasady pożyczki są opodatkowane PCC według stawki 2 proc., ale w terminie 14 dni od zawarcia umowy trzeba złożyć deklarację i wpłacić należny podatek. Skarżący tego nie zrobił. Co prawa w tym przypadku doszło do wygaśnięcia zobowiązania w PCC, ale ponieważ skarżący powołał się na pożyczkę, to zgodnie z przepisami doszło do powtórnego powstania obowiązku podatkowego. Urząd miał więc prawo nałożyć 20 - proc. podatek.

Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o PCC (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn.zm.), stawka podatku wynosi 20 proc., jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a należny podatek od tej czynności nie został wcześniej zapłacony. Jak wyjaśnił sąd, z przepisu tego wynika, że sankcyjną stawkę PCC można zastosować w każdym czasie od momentu zawarcia umowy. W omawianej sprawie nie ma znaczenia, że podatnik zapłacił podatek i złożył deklarację po odnowieniu obowiązku podatkowego, ponieważ na takie działania było już za późno. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Gliwicach z 10 października 2013 r., sygn.akt I SA/Gl 627/13