Jeśli organizator konkursu wypłaca laureatom pieniądze bądź przekazuje rzeczy, musi wywiązać się z obowiązków związanych z potrąceniem zryczałtowanego podatku.
Firma zamierza zorganizować konkurs, w którym będzie oceniać wynalazki zgłaszane przez szkoły wyższe. Ma wątpliwość, czy od strony podatkowej lepiej, aby adresatami nagród byli uczestnicy konkursu (osoby fizyczne tworzące zespoły) czy uczelnia. W zależności od tego, jaki podmiot będzie odbiorcą wygranej, inny będzie reżim opodatkowania. W pierwszym przypadku zastosowanie będą miały przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w drugim – ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Podatek od uczestników

Joanna Litwińska, doradca podatkowy w ECDDP Spółka Doradztwa Podatkowego, zwraca uwagę, że za konkurs można uznać przedsięwzięcie, które cechuje się współzawodnictwem, elementami rywalizacji, gdzie ufundowane nagrody otrzymują najlepsi jego uczestnicy.
– Bardzo ważną rolę odgrywa sporządzenie regulaminu konkursu, który będzie miał również charakter dowodowy, że przeprowadzona przez organizatora akcja ma właśnie taki charakter – mówi Joanna Litwińska.
Jeśli przyjmiemy, że nagrody wręczane będą uczestnikom, należy sprawdzić, czy może mieć tu zastosowanie zwolnienie z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Dotyczy ono wygranych w konkursach i grach, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł.
– Jednak samo przyznanie nagród w konkursie nie wypełnia jeszcze kryteriów zwolnienia – podkreśla Joanna Litwińska.
Ustawodawca wyraźnie definiuje, o jakie konkursy tutaj chodzi, wymieniając dwa ich rodzaje. Joanna Litwińska wyjaśnia, że aby zwolnienie z podatku było możliwe, musi on być zorganizowany i ogłoszony przez środek masowego przekazu (prasę, radio lub telewizję) lub musi być to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu.
Preferencja dotyczy tylko i wyłącznie nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł. Jeśli będzie ona wyższa, nie będzie takiego zastosowania. W takim wypadku zwycięzca zostanie obciążony podatkiem dochodowym od całej kwoty.

Organizator płatnikiem

Do nagród zastosowanie mają szczególne zasady opodatkowania określone w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. Joanna Litwińska tłumaczy, że jest to podatek zryczałtowany w wysokości 10 proc. wygranej.
– Na organizatorze konkursu ciążą obowiązki płatnika związane z jego poborem oraz obowiązki informacyjne polegające na sporządzeniu deklaracji PIT-8AR, którą firma powinna złożyć we właściwym dla niej urzędzie skarbowym do końca stycznia następnego roku podatkowego – mówi Joanna Litwińska.
Nasza rozmówczyni zwraca uwagę, że w praktyce wątpliwości budziło opodatkowanie nagrody w przypadku, gdy trafiała do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
– Organy podatkowe do niedawna stały na stanowisku, że takie przychody należy rozliczyć tak jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej – wskazuje Joanna Litwińska.
Ze stanowiskiem tym nie zgadzały się sądy administracyjne, co wpłynęło na zmianę stanowiska fiskusa.
– Obecnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nagrody otrzymywane w konkursach opodatkowują zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT – stwierdza ekspert ECDDP.

Uczelnia płaci CIT

Jeżeli odbiorcą nagrody będzie uczelnia, czyli osoba prawna, to po stronie organizatora nie wystąpią obowiązki płatnika.
Joanna Litwińska zauważa, że co do zasady wartość nagrody będzie podlegać opodatkowaniu CIT jako przychód uczelni. Zatem to otrzymujący nagrodę będzie zobowiązany właściwie rozpoznać po swojej stronie skutki podatkowe związane z jej otrzymaniem.