W dniu 13 lutego 2013 r. została podpisana nowa Konwencja między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów .

Polska ratyfikowała Konwencję 30 sierpnia br., kiedy została opublikowana ustawa ratyfikacyjna podpisana przez Prezydenta RP. Proces ratyfikacyjny po stronie USA jeszcze trwa i trudno oczekiwać zakończenia tego procesu w tym roku. Zawiła sytuacja polityczna w Senacie USA powoduje znaczące opóźnienia w ratyfikacji wielu konwencji podatkowych zawartych przez USA w ostatnich latach, w tym umowy z Węgrami. Polska umowa może także podzielić ten los.
Na spotkaniu Komitetu ds. Podatków i Usług Finansowych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce w dniu 20 września 2013 r. Prof. Stafford Smiley z Georgetown University w Waszyngtonie przedstawi główne zmiany wprowadzane nową Konwencją, które wpłyną na opodatkowanie transakcji między rezydentami podatkowymi Polski i USA.

Nowa Konwencja ma zastąpić obecnie obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1974 r. i ograniczyć możliwości nadużywania przywilejów umownych przez podmioty nie będące uprawnionymi rezydentami Polski i USA. – mówi Adam Soska, współprzewodniczący Komitetu ds. Podatków i Usług Finansowych Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. – Służy temu tzw. klauzula ograniczenia korzyści – Limitation of benefits. Określa ona w sposób bardzo kazuistyczny i złożony krąg osób uprawnionych do korzyści umownych. Zastosowano również wymóg rzeczywistego beneficjenta płatności w przypadku płatności odsetkowych, dywidend i należności licencyjnych.

Klauzula LoB ma być również wprowadzona do nowej konwencji między USA i Węgrami, która czeka na ratyfikację w Senacie USA już od kilku lat. Dotychczasowa umowa między USA i Węgrami była nadużywana do agresywnego planowania podatkowego przez rezydentów z państw trzecich, zwłaszcza w zakresie finansowania za pośrednictwem spółek finansowych ulokowanych na Węgrzech. Konserwatywne podejście polskich władz skarbowych zapobiegło rozwojowi takich struktur podatkowych na polskim rynku.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania służą podziałowi praw do opodatkowania między umawiającymi się państwami. W porównaniu do dotychczasowej umowy, nowa Konwencja między Polską i USA daje Polsce więcej praw do opodatkowania dochodów, których źródło znajduje się w Polsce.

W szczególności, w porównaniu do dotychczasowej umowy zwiększona do 5% zostanie stawka podatku u źródła od odsetek, z wyjątkiem pożyczek udzielonych przez banki lub instytucje finansowe.
Polska będzie miała również prawo do opodatkowania zysków ze zbycia akcji lub udziałów w spółkach, których więcej niż 50% wartości pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomości położonych w Polsce (tzw. klauzula nieruchomościowa). Inwestorzy amerykańscy inwestujący, także pośrednio, w polskie spółki nieruchomościowe lub inne dysponujące znaczącym majątkiem nieruchomym (np. zakłady produkcyjne, odwierty gazowe czy elektrownie) mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce w przypadku ich sprzedaży.

Ograniczony został z 18 do 12 miesięcy okres prac budowlanych i montażowych, wyznaczający powstanie zakładu podatkowego.

Nowa Konwencja zawiera również postanowienia korzystne dla polskich rezydentów. Konwencja wprowadza metodę zwolnienia z zastrzeżeniem progresji jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania dla polskich podatników. Należy jednak pamiętać, że do niektórych rodzajów dochodów osiąganych przez polskich rezydentów ze źródeł położonych w Stanach Zjednoczonych (np. odsetki, dywidendy, należności licencyjne) nadal będzie miała zastosowanie metoda kredytu podatkowego.

Stawka podatku u źródła od należności licencyjnych zostanie obniżona z 10% do 5%.

Na łatwiejsze rozliczenia podatkowe mogą w szczególności liczyć polscy emeryci pobierający emerytury z amerykańskiego systemu ubezpieczeń społecznych, które będą podlegały opodatkowaniu tylko w USA (inne świadczenia emerytalne lub kapitałowe nie wynikające z państwowego systemu, będą opodatkowane tylko w Polsce). Dotychczas, osoby otrzymujące takie świadczenia były opodatkowane w obu krajach z prawem do odliczenia podatku amerykańskiego od podatku płaconego w Polsce.

Podsumowując nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania dostosowuje zawarte w niej rozwiązania do standardów stosowanych przez USA w większości zawieranych obecnie umów o unikaniu opodatkowania.