Wartość nieruchomości dla celów PCC trzeba ustalić na podstawie przeciętnych cen stosowanych w tego typu transakcjach. Jeśli odbiega ona od rynkowej, organ może ją zmienić.

Komandytariusz spółki komandytowej zamierza odkupić od niej nieruchomość. W związku z tym wspólnicy zlecili rzeczoznawcy majątkowemu jej wycenę. Operat szacunkowy został sporządzony i zdaniem podatnika wskazana w nim wartość będzie miała decydujące znaczenie przy ustalaniu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Minister finansów się z tym nie zgodził. Wskazał, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn.zm.) wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Z art. 6 ust. 3 i 4 tej ustawy wynika, że jeśli podatnik nie określi wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej (np. nieruchomości) albo będzie ona inna niż rynkowa, to organ wezwie go do uzupełnienia bądź zmiany tej wartości. Jeśli podatnik nie odpowie, wtedy organ powoła biegłego rzeczoznawcę, który to ustali.
Z przepisów tych wynika więc, że podatnik musi ustalić wartość nieruchomości, ale nie musi powoływać do tego biegłego. Jest to uprawnienie organu podatkowego i to w specyficznej sytuacji (gdy podatnik nie zastosuje się do wezwania).
Zainteresowany twierdził jednak, że w przypadku, gdy w umowie sprzedaży podana zostanie wartość nieruchomości obliczona przez rzeczoznawcę powołanego przez sprzedawcę, to nie może być ona już przez organ podatkowy kwestionowana.
Z takim stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Orzekł, że ustawodawca nie nakazał ani też nie zakazał stronom umowy sprzedaży ustalenia wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę. Nie zmienia to faktu, że ustawa o PCC daje organom podatkowym prawo do kontrolowania i weryfikowania wartości podanej przez podatnika. Jeśli odbiega ona od rynkowej, a podatnik nie chce jej zmienić do celów PCC, to organ ma prawo ją zakwestionować i ustalić, powołując do tego biegłego.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 22 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Rz 467/13.