Tylko karetki jednego rodzaju pod rządami starej ustawy o podatku akcyzowym mogły być traktowane jak samochody osobowe i w konsekwencji opodatkowane – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.
Sprawa dotyczyła podatnika, który w 2008 r. kupił w Niemczech karetkę i sprowadził ją do Polski. W dokumencie identyfikacyjnym pojazd został określony jako samochód specjalny z przeznaczeniem na karetkę sanitarną. Urząd celny uznał, że podatnik powinien zapłacić akcyzę. Argumentował, że ambulans sanitarny służy przede wszystkim jako osobowy środek transportu, więc powinien być traktowany tak jak samochody osobowe o klasyfikacji statystycznej CN 8703. W konsekwencji trzeba od niego zapłacić daninę.
Izba celna podtrzymała niekorzystną decyzję. Wyjaśniła, że zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), jeśli obowiązek podatkowy powstał przed 2009 r., stosuje się uregulowania starej ustawy z 23 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 29, poz. 257 z późn. zm.). Jej przepisy zaś nakazywały płacić daninę od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, których definicja obejmowała także pozostałe pojazdy mechaniczne przystosowane przede wszystkim do przewozu osób. Organ celny uznał, że mieszczą się w niej także specjalistyczne pojazdy transportowe, takie jak ambulanse, więc podatnik powinien zapłacić akcyzę. Izba powołała się na wyrok WSA w Łodzi z 22 listopada 2012 r. (sygn. akt III SA/Łd 796/12).
W skardze do WSA w Olsztynie podatnik podkreślił, że kupiony przez niego pojazd nie służy głównie do przewozu osób, a ma umożliwić leczenie pacjentów. Zaznaczył, że tylko jeden rodzaj karetki o wyposażeniu zgodnym z normami PN EN 789 typu A („Ambulans do transportu pacjentów”) mógłby ewentualnie zostać uznany za samochód osobowy i opodatkowany akcyzą. On sam jednak nie ma takiego pojazdu.
Sąd uchylił decyzję izby celnej. Orzekł, że tylko część karetek pogotowia na gruncie starej ustawy mogła być traktowana jak samochody osobowe, od których należało zapłacić daninę. Inne powinny być uznane za mobilne placówki ochrony zdrowia wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny. Dlatego też celnicy nie mieli racji, traktując wszystkie ambulanse jak samochody osobowe i żądając za nie daniny.
Zbigniew Sobecki, ekspert podatkowy w KPMG Polska, podkreśla, że wyrok olsztyńskiego WSA, chociaż dotyczy starego stanu prawnego, ma także przełożenie na nowe przepisy akcyzowe, gdyż sposób ustalania, czy dany pojazd podlega akcyzie, pozostał taki sam. W przypadku ambulansów zagadnienie jest złożone i zdaniem eksperta słusznie sąd uchylił decyzje organów, które nie zbadały stanu faktycznego i przyjęły, że każdy pojazd tego typu podlega daninie. Zbigniew Sobecki przypomina, że podatnik powinien przede wszystkim prawidłowo sklasyfikować samochód na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN) i tylko jeśli okaże się, że posiadany ambulans służy zasadniczo do przewozu osób, zapłaci od niego daninę. W innym przypadku nie będzie miał takiego obowiązku. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Olsztynie z 23 maja 2013 r., sygn. I SA/Ol 173/13.