Nieumiejętne obliczenie, nieświadome bądź też umyślne zaniżanie wysokości podstawy do opodatkowania naraża podatnika na znaczące straty. Od niewykazanych w zeznaniu podatkowym dochodów przedsiębiorca zapłaci podatek w wysokości 75% dochodu.

O ukrywaniu dochodów można mówić wtedy, gdy podatnik nie zgłasza do opodatkowania osiąganych dochodów. Jeśli kwota wydatków (zakup mieszkania, drogiego samochodu) nie znajduje odzwierciedlenia w zasobach finansowych podatnika, innymi słowy, jeśli ponosi on w roku podatkowym wydatki niewspółmiernie wysokie w stosunku do opodatkowanych dochodów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że fiskus zainteresuje się takim podatnikiem.

Do urzędu trafi aż trzy czwarte nieujawnionego dochodu

Przepisy podatkowe przewidują dość dotkliwą karę dla podatników nie wypełniających obowiązku rzetelnego ustalania wysokości podatku dochodowego. W przypadku, gdy urząd skarbowy stwierdzi u podatnika dochody z nieujawnionych źródeł przychodów lub dochody, które nie znajdują pokrycia w ujawnionych przez niego źródłach, pobierze, od oszacowanej przez niego wielkości, podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 75% owego dochodu.

Fiskus znajduje przedsiębiorców dopuszczających się zatajania źródeł przychodów dzięki dokumentom i informacjom, jakie dostarczane są do urzędu w wyniku dokonania przed podatnika większych zakupów. Będą to przykładowo składana przez podatnika deklaracja, a także dokument przekazany przez notariusza w przypadku zakupu np. domu.

Wszczęcie postępowania podatkowego

Konsekwencją dopatrzenia się przez urząd skarbowy błędu w zeznaniu podatkowym lub przy zliczaniu deklarowanych przez podatnika dochodów może być wszczęcie przez urząd postępowania, mającego na celu wyjaśnienie stanu faktycznego. Warto pamiętać, że sam brak deklaracji podatkowej nie wyklucza wszczęcia postępowania. Szczegółowemu badaniu podlegają zarówno wszystkie wydatki poniesione w rozpatrywanym okresie, jak i prawidłowość ustalonej wartości majątku podatnika, którym dysponował. W trakcie postępowania weryfikacyjnego podatnik będzie musiał udostępniać fiskusowi wszelkie oświadczenia i deklaracje majątkowe.

Wysokość przychodów, które pochodzą z nieujawnionych źródeł lub które nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia. Warunkiem jest jednak, aby wydatki te i wartości nie znajdowały pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Indywidualne konta emerytalne

Warto pamiętać, że szczególną stawką 75% opodatkowane są także dochody z tytułu gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych. Tak wysoki podatek przedsiębiorca zapłaci od wartości uzyskanego dochodu na każdym indywidualnym koncie emerytalnym.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Katarzyna Więsik, księgowa Tax Care