Organ podatkowy nie może doręczyć decyzji ustalającej podatek od spadków i darowizn osobie, która nie jest spadkobiercą.
Sąd rejonowy wydał postanowienie, w którym stwierdził, że na podstawie testamentu po zmarłej matce spadek nabył w całości jeden syn. Matka wydziedziczyła dwóch innych synów, w tym skarżącego. Wskazała w testamencie, że uporczywie nie dopełniali oni względem niej obowiązków rodzinnych. Skarżący mimo to złożył w urzędzie skarbowym wniosek o doręczenie mu egzemplarza decyzji podatkowej dotyczącej ustalenia podatku z tytułu nabycia spadku po zmarłej oraz o wgląd do akt sprawy. Urząd odmówił, ponieważ żądanie zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną postępowania podatkowego. Dyrektor izby skarbowej podtrzymał to stanowisko. Sprawa trafiła więc do sądu.
WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu i polecenia testamentowego. Przepis ten określa interes prawny w postępowaniu w sprawie opodatkowania spadku. Skarżący takiego interesu nie ma, ponieważ nie jest spadkobiercą po zmarłej matce. Będzie mógł skutecznie żądać wszczęcia postępowania w sprawie doręczenia mu egzemplarza decyzji podatkowej dopiero wtedy, gdy podważy ważność sporządzonego przez jego matkę testamentu lub doprowadzi do uznania za bezskuteczne jego wydziedziczenia. Wyrok jest nieprawomocny.