Uchylona ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn nadal obowiązuje, jeśli nabycie spadku nastąpiło przed 1 stycznia 2007 roku
Sąd rejonowy orzekł w sierpniu 2011 r., że skarżący nabył spadek – połowę nieruchomości – po zmarłej we wrześniu 1996 r. spadkodawczyni. W grudniu 2011 r. zainteresowany złożył zeznanie podatkowe na formularzu SD-3, a w kwietniu zeszłego roku wystąpił o zastosowanie ulgi w podatku. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) do końca 2006 r. zwolnieniu od podatku podlegało nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym, określonym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 120, poz. 787 z późn. zm.). Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że ulga skarżącemu nie przysługuje, ponieważ została uchylona 1 stycznia 2007 r. Istotna jest bowiem data powstania obowiązku podatkowego (postanowienie sądu rejonowego). Ustalił więc podatnikowi zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia spadku w wysokości ponad 2,5 tys. zł.
WSA wyjaśnił w pierwszej kolejności, że moment powstania obowiązku podatkowego w daninie od spadku może się różnić od momentu nabycia schedy (może być późniejszy). Z taką sytuacją mamy do czynienia w omawianej sprawie. Zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. nowelizującą ustawę o podatku od spadków i darowizn do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji (przed 1 stycznia 2007 r.). Ponadto nie można przyjąć, że moment nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych to chwila powstania obowiązku podatkowego (powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku). O tym, czy należy stosować przepisy przed czy po nowelizacji, decyduje więc data nabycia spadku. Oznacza to, że rozstrzygając kwestie podatkowe, należy stosować przepisy z dnia nabycia spadku.