Jeśli członek najbliższej rodziny zmarł przed 1 stycznia 2007 r., to spadkobierca nie ma prawa do ulg podatkowych – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który nabył spadek po matce zmarłej w listopadzie 2006 r. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w lutym 2008 r. Miesiąc później podatnik przedstawił urzędowi skarbowemu informację o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych. Urząd wezwał go jednak do złożenia deklaracji podatkowej. Stwierdził, że w jego przypadku samo zgłoszenie nie wystarczy, bo nie ma on prawa do ulgi podatkowej. Wyjaśnił, że do nabycia w drodze spadku rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie przepisów wprowadzających preferencje podatkowe (1 stycznia 2007 r.), stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. Jednocześnie nabycie w drodze spadku następuje w chwili jego otwarcia, czyli w momencie śmierci spadkodawcy – w tym przypadku w 2006 r., a więc wtedy, gdy ulga nie obowiązywała.
Podatnik złożył skargę do sądu. Powołał się na konstytucję, ponieważ ocenił, że przepisy są nieprecyzyjne. Przypomniał też, że ustawa wprowadzająca ulgę (Dz.U. z 2006 r. nr 222, poz. 1629) zawiera postanowienia, zgodnie z którymi zwolnienie z podatku ma zastosowanie także do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 12 maja 2006 r.
Sąd wskazał jednak, że ten przepis nie odnosił się do ulgi, która weszła w życie 1 stycznia 2007 r., lecz rozszerzał (o obywateli państw UE) z mocą wsteczną katalog osób uprawnionych do skorzystania z innych zwolnień i ulg, które obowiązywały już w 2006 r.

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Zwolnione z podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze dziedziczenia przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – jeżeli zgłoszą je urzędowi skarbowemu w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeżeli spadkobierca dowiedział się o nabyciu po upływie powyższego terminu, to może skorzystać ze zwolnienia, jeśli zgłosi to do urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy do dnia uzyskania wiadomości, a jednocześnie uprawdopodobni fakt, że wcześniej o tym nie wiedział.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 9 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1723/11).