Jeśli członek najbliższej rodziny zmarł przed 1 stycznia 2007 r., to spadkobierca nie ma prawa do ulg podatkowych – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, który nabył spadek po matce zmarłej w listopadzie 2006 r. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w lutym 2008 r. Miesiąc później podatnik przedstawił urzędowi skarbowemu informację o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych. Urząd wezwał go jednak do złożenia deklaracji podatkowej. Stwierdził, że w jego przypadku samo zgłoszenie nie wystarczy, bo nie ma on prawa do ulgi podatkowej. Wyjaśnił, że do nabycia w drodze spadku rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie przepisów wprowadzających preferencje podatkowe (1 stycznia 2007 r.), stosuje się przepisy w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. Jednocześnie nabycie w drodze spadku następuje w chwili jego otwarcia, czyli w momencie śmierci spadkodawcy – w tym przypadku w 2006 r., a więc wtedy, gdy ulga nie obowiązywała.
Podatnik złożył skargę do sądu. Powołał się na konstytucję, ponieważ ocenił, że przepisy są nieprecyzyjne. Przypomniał też, że ustawa wprowadzająca ulgę (Dz.U. z 2006 r. nr 222, poz. 1629) zawiera postanowienia, zgodnie z którymi zwolnienie z podatku ma zastosowanie także do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po 12 maja 2006 r.