Żadnemu podatnikowi nie udało się jeszcze wygrać sprawy o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (tj. takiego, od którego nie przysługuje już żadne odwołanie). I to mimo że każdego roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpływa kilkadziesiąt skarg tego rodzaju. Podatnicy zarzucają w nich sądom m.in. wydanie wyroku sprzecznego z obowiązującą linią orzeczniczą, nakazanie zapłaty podatku, który nie wynika wprost z przepisów, ograniczenie prawa do sądu czy też naruszenie godności osobistej.

Wyrok na szkodę

Prawo do złożenia takiej nadzwyczajnej, bo dotyczącej prawomocnego wyroku, skargi podatnicy mają od blisko trzech lat. 10 kwietnia 2010 r. weszła w życie odpowiednia nowelizacja ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska, zastępca przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA, mówi, że chodziło o to, by umożliwić dochodzenie szkód związanych z wadliwymi wyrokami, które w rażący sposób naruszyły prawo.

– Ta nadzwyczajna skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – w tym orzeczenia NSA – jest swoistą klapą bezpieczeństwa na wypadek gdyby w toku postępowania sądowego zostały naruszone podstawowe zasady porządku prawnego – wyjaśnia Małgorzata Jaśkowska. Podkreśla jednak, że nie jest to – o czym często podatnicy zapominają – trzecia instancja sądowa. Chodzi o szczególny środek zaskarżenia, który nie doprowadzi do tego, że jakieś orzeczenie zostanie uchylone. Może ono zostać uznane w wyroku za niezgodne z prawem. Podatnik musi też uprawdopodobnić, że w wyniku tego orzeczenia została mu wyrządzona szkoda. Później, mając taki wyrok w ręku, może pójść do sądu powszechnego i dochodzić odszkodowania w postępowaniu cywilnym (patrz ramka).

Wadliwy wyrok

Piotr Szubert, radca prawny w zespole ds. postępowań podatkowych w dziale prawno-podatkowym PwC, mówi, że wprowadzenie nadzwyczajnej skargi do postępowania sądowo-administracyjnego stanowi realizację konstytucyjnej zasady, zgodnie z którą każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.

Od dłuższego czasu, tj. od 2005 r., ten typ skargi funkcjonuje w kodeksie postępowania cywilnego. Sąd Najwyższy rozpatrzył już kilka tysięcy takich spraw, bez porównania więcej niż NSA. Niektóre skargi składane do SN są uwzględniane. W 2012 r. w Izbie Cywilnej było ich jedenaście, a w Izbie Pracy – jedna.

NSA większość skarg na prawomocne wyroki odrzucił, co oznacza, że ich nie oceniał merytorycznie. Sędzia Małgorzata Jaśkowska tłumaczy, że skarżący często popełniają błędy formalne, uniemożliwiając ich rozpatrzenie. Ponadto skargę taką może złożyć tylko adwokat czy radca prawny, o czym niektórzy zapominają. Nawet jeśli skargę złoży doradca podatkowy, to zostanie ona odrzucona. Nie wynika to wprost z przepisów, ale ze stanowiska NSA. Ostatnio sąd kasacyjny potwierdził to w postanowieniu z 11 lipca 2012 r. (sygn. akt II FNP 7/12).