Niedopełnienie wymogów proceduralnych dotyczących zwrotu VAT podróżnym nie oznacza automatycznej utraty prawa do zastosowania 0-proc. stawki podatku – orzekł WSA w Warszawie.
Skarżąca spółka sprzedawała podróżnym towary z odroczonym terminem płatności. Sprzedaż była opodatkowana 22-proc. stawką VAT (obecnie 23 proc.). Spółka korygowała VAT w momencie otrzymania dowodu wywozu towarów poza terytorium UE. Wywóz potwierdzał urząd celny. Zapłata w kwocie netto za towary następowała w chwili przedstawienia przez podróżnych dowodów wywozu, a w zakresie VAT następowała kompensata wierzytelności. Co istotne, sprzedaż przez spółkę towarów podróżnym przybrała rozmiary handlowe.
Organy podatkowe uznały, że spółka nie spełniła warunków dla zastosowania stawki 0 proc. VAT w procedurze tax free (zwrot VAT podróżnym), ponieważ takiego sposobu płatności (tj. potrącenia) nie przewidują przepisy ustawy o VAT dotyczące procedury tax free. Co więcej, nie można było zastosować stawki 0 proc. VAT, bo sprzedaż osiągnęła handlowe rozmiary.
Sąd orzekł, że w sprawie nie zostały co prawda spełnione wszystkie warunki przewidziane dla zastosowania stawki 0 proc. VAT w procedurze tax free, ale nie oznacza to automatycznie obowiązku zastosowania podstawowej stawki VAT przez sprzedawcę. W takim przypadku należałoby zweryfikować, czy nie nastąpił eksport pośredni, który również korzysta z zerowej stawki VAT. Sąd uzasadniał, że jeżeli towary są wywożone z terytorium kraju poza teren Unii Europejskiej, a wywóz tych towarów jest potwierdzony w odpowiedni sposób przez organy celne, to dochodzi do transakcji pozwalającej na zastosowanie zerowej stawki VAT. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 12 grudnia 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 796/12.
Wywóz towarów z preferencją
Michał Borowski, pełnomocnik skarżącej, menedżer zespołu VAT w kancelarii Ożóg i Wspólnicy
Wyrok jest bardzo korzystny dla podatników realizujących sprzedaż w ramach szczególnej procedury zwrotu VAT podróżnym (tax free). Potwierdza bowiem, że z perspektywy VAT najistotniejsza jest weryfikacja charakteru transakcji. Skoro w omawianym przypadku w wyniku dostawy nastąpił potwierdzony przez urząd celny wywóz towarów poza terytorium UE, to obiektywnie transakcja taka powinna być opodatkowana stawką 0 proc. Niespełnienie zaś warunków formalnych procedury tax free nie powinno oznaczać automatycznego zastosowania krajowej stawki VAT. Podobne stanowisko wyraził również NSA w wyroku z 4 czerwca 2012 r. (sygn. akt I FSK 1222/11).