W związku z utworzeniem spółki jawnej wspólnik wniesie do niej wkład pieniężny. Chciałby wiedzieć, czy ta czynność oznaczać będzie powstanie u niego przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.
Dyrektor izby skarbowej w Warszawie wyjaśnił, że takiego przychodu nie będzie. Wskazał, że spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego. Zawierając umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, wnosząc do niej wkłady.
Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) nie regulują w sposób bezpośredni kwestii związanych z wnoszeniem wkładu do spółki jawnej. Jednak zdaniem organu podatkowego wniesienie wkładu pieniężnego nie rodzi żadnych skutków podatkowych u wspólnika, który tego dokonuje. W szczególności czynność ta nie stanowi źródła przychodu z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem opodatkowanym przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Spółka jawna jest jednak spółką osobową i nie ma osobowości prawnej, a wkład jest wnoszony w formie gotówkowej. Zdaniem organu podatkowego brak też jest podstaw do kwalifikacji wniesienia wkładu pieniężnego do spółki jawnej jako przychodu z innych źródeł. W konsekwencji po stronie osoby wnoszącej wkład pieniężny nie powstaje przychód w PIT.