Zgodnie z art. 24 ust. 3c ustawy o PIT dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.
Podatnik w 2012 r. wystąpił ze spółki cywilnej. Wartość majątku w części przypadającej na niego wyniosła 945 tys. zł. Jego zdaniem spłata udziałów w majątku spółki cywilnej podlega wyłączeniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał to stanowisko za nieprawidłowe i wyjaśnił, że przepis ten nie ma zastosowania, gdyż od 1 stycznia 2011 r. nie dotyczy on już przychodów uzyskanych w związku ze zwrotem wkładów wnoszonych do spółek osobowych. Jednocześnie do ustawy o PIT zostały dodane nowe przepisy, m.in. art. 14 ust. 2 pkt 16 i 17 oraz art. 14 ust. 3 pkt 10 – 12. Do podatnika, który wystąpił ze spółki w 2012 r., zastosowanie mają nowe regulacje.
I tak, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki. Jednocześnie do przychodów z działalności nie zalicza się środków otrzymanych przez wspólnika z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce.
Zgodnie z art. 24 ust. 3c ustawy o PIT dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.
Reklama
Oznacza to, że z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej. W sytuacji gdy wartość wypłaconego udziału kapitałowego w majątku spółki cywilnej nie przekroczy środków pozostawionych w spółce, a już opodatkowanych, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.
Z kolei dochodem opodatkowanym PIT jest różnica między tak ustalonym przychodem a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w spółce.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lipca 2012 r. nr IPPB1/415-473/12-2/AM