W przypadku gdy w spółce na skutek wniesienia aportu dochodzi do podwyższenia wartości nominalnej udziałów, dla wspólnika powstanie przychód uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
W rozpatrywanej sprawie Międzygminny Związek Kanalizacji i Wodociągów, będący osobą prawną, jako jedyny udziałowiec spółki z o.o. w celu pokrycia kapitału zakładowego w drodze aportu zamierzał przenieść prawo własności nieruchomości. W wyniku takiej operacji nastąpiłoby podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy stanowiący sumę wartości nominalnej udziałów zostałby podwyższony o wartość aportu, nie stanowiącego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ani jego części. W wyniku tego działania nastąpiłoby proporcjonalne podwyższenie wartości nominalnej wszystkich udziałów w spółce.
Minister finansów uznał, że skutkiem tego będzie powstanie przychodu dla Związku, jako wnoszącego wkład i którego udziały zyskały wyższą wartość nominalną. Przychód podlega opodatkowaniu zarówno w przypadku objęcia nowych udziałów jak i podwyższenia wartości istniejących udziałów. Występuje tu ten sam skutek - kapitał zakładowy zostaje podwyższony. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przychód powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej.
WSA, do którego spółka złożyła skargę nie przyznał racji Związkowi. Za nieprawidłową uznał argumentację Związku, że obowiązek zapłaty podatku przez wspólnika powstanie jedynie w przypadku, gdy wspólnik obejmuje udziały, a tak jest wtedy, gdy dochodzi do powstania (wykreowania) nowych udziałów. Rozstrzygnięcie to podtrzymał NSA.
Wyrok jest prawomocny.