Nie można w takiej sytuacji zastosować 8-proc. stawki tak jak przy zbyciu mieszkania, nawet jeśli deweloper sprzedaje miejsce postojowe razem z głównym lokum. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając wyrok sądu wojewódzkiego w Białymstoku.

Sprawa dotyczyła dewelopera, który wystąpił do ministra finansów o interpretację podatkową. Zamierzał sprzedawać mieszkania wraz z miejscami postojowymi. Wyjaśnił, że klient kupujący lokal nabywa również udział w odrębnej własności hali garażowej wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego.

Prawo to jest ściśle przypisane do własności posiadanego przez niego lokalu. Spółka uważała, że w takim przypadku sprzedaż miejsca postojowego – tak jak sprzedaż mieszkania – powinna być opodatkowana 8-proc. stawką VAT.

Minister finansów się z tym nie zgodził. Stwierdził, że w takich przypadkach trzeba naliczyć 23-proc. VAT. Argumentował, że miejsca postojowe znajdujące się w hali garażowej na poziomie piwnic budynku mieszkalnego stanowią lokale użytkowe. Tymczasem stawka preferencyjna ma zastosowanie tylko do samodzielnych lokali o charakterze mieszkalnym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił interpretację ministra. Wskazał, że miejsca postojowe są integralnie związane z mieszkaniami, wobec tego są opodatkowane niższą stawką. Na poparcie swojego stanowiska przywołał kilka wcześniejszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Minister wygrał jednak sprawę w sądzie kasacyjnym. NSA podkreślił, że sąd wojewódzki niedokładnie przeanalizował stan faktyczny. W tym przypadku chodzi bowiem o umowę sprzedaży, w której jest wyraźny podział na lokale mieszkalne i użytkowe. Natomiast przywołane przez sąd I instancji orzeczenia NSA dotyczyły sprzedaży mieszkań wraz z miejscami postojowymi, gdy te nie stanowiły samodzielnych lokali użytkowych (hala nie miała odrębnej księgi).

W takiej sytuacji – zgodnie z bogatym orzecznictwem NSA – garaże mogły być opodatkowane niższą stawką. Natomiast w rozpatrywanej sprawie miejsca postojowe zostały wyraźnie wyodrębnione (hala garażowa miała założoną odrębną księgę wieczystą), a więc mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży. Taki pogląd NSA wyraził już wcześniej w orzeczeniu z 3 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 97/10).

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 grudnia 2012 r., I FSK 156/12.