Zgodnie z ustawą – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) dopuszczalne kryteria różnicowania wysokości wpisu stałego to wyłącznie rodzaj i charakter sprawy.
Opłata za wniesienie do sądu skargi na interpretację podatkową nie może być inna dla przedsiębiorcy, a inna dla osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej – uważa Ministerstwo Sprawiedliwości.
DGP jako pierwszy informował o planowanej podwyżce wpisu od skargi na indywidualną interpretację. Ma on wynosić 750 zł. Dziś jest to 200 zł przy skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i 100 zł przy skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9271/12) odniosło się do postulatu zróżnicowania wysokości wpisów w ten sposób, by były one inne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i inne dla firm. Zdaniem resortu takie rozwiązanie nie jest uzasadnione i nie będzie wprowadzone.
Ustawa nie uprawnia zatem do różnicowania opłaty w zależności od statusu podmiotu skarżącego. W ocenie resortu taka regulacja byłaby niezgodna z konstytucyjną zasadą równości.
Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że w latach 2010 i 2011 do WSA trafiło odpowiednio 2186 i 2519 skarg. Szacuje się, że ok. 30 proc. z nich pochodziło od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Resort podkreśla również, że osoby o najniższych dochodach mają możliwość skorzystania z prawa pomocy, które obejmuje m.in. zwolnienie od kosztów sądowych (w tym wpisu). W zależności od sytuacji ekonomicznej skarżącego może być przyznane w zakresie całkowitym bądź częściowym. Jak wynika ze statystyk wojewódzkich sądów administracyjnych, w latach 2010 i 2011 uwzględniono odpowiednio 49 proc. i 45 proc. wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych we wszystkich kategoriach rozpatrywanych przez nie spraw.

750 zł tyle ma wynosić po podwyżce sądowa opłata za skargę na indywidualną interpretację