Prezydent podpisał również ustawę ratyfikującą zmienioną umowę z Kanadą, która wprowadzi dla polskich rezydentów metodę unikania podwójnego opodatkowania zwaną wyłączeniem z progresją. Oznacza to zwolnienie z podatku dochodów osiągniętych za granicą (w Kanadzie) w kraju rezydencji podatkowej (w Polsce). Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z osiągniętym za granicą.

Ta metoda nie będzie miała zastosowania dla dochodów od dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków majątkowych. W tym przypadku stosowane będzie zaliczenie proporcjonalne, które polega na tym, że podatek zapłacony za granicą zaliczany jest na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej obliczonego od całości dochodów – w takiej proporcji, w jakiej dochód zagraniczny pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

Podpisane przez prezydenta ustawy wejdą w życie 14 dni od opublikowania w dzienniku urzędowym. Jednak to nie oznacza, że od tego momentu zaczną obowiązywać wszystkie nowe zasady. Jak wyjaśnia Michał Niżnik z KPMG, zmiany będą mieć zastosowanie do podatków pobieranych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia (lub później) roku kalendarzowego następującego po roku, w którym umowy wejdą w życie – tj. gdy nastąpi wymiana not dyplomatycznych w sprawie ich ratyfikacji przez strony.

– Jedynie w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła nowe postanowienia umowy polsko-luksemburskiej będą miały zastosowanie do dochodu osiągniętego w pierwszym dniu lub później drugiego miesiąca następującego po dacie, w której protokół wejdzie w życie – twierdzi ekspert z KPMG. Jeżeli więc przykładowo umowa wejdzie w życie 15 marca 2013 r., to zasady będą dotyczyć dochodów uzyskanych najwcześniej 1 maja.