Zmiana umowy z Luksemburgiem o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje m.in. obniżenie podatku od odsetek i należności licencyjnych u źródła z 10 do 5 proc. Prezydent podpisał ustawę z 10 października 2012 r., która zmienia obecnie obowiązującą umowę. Nowa zakłada także wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej. Oznacza to, że zyski ze zbycia akcji lub udziałów, których wartość ma pośrednio lub bezpośrednio związek z nieruchomościami, zostaną opodatkowane w państwie, w którym te nieruchomości są położone.
Prezydent podpisał również ustawę ratyfikującą zmienioną umowę z Kanadą, która wprowadzi dla polskich rezydentów metodę unikania podwójnego opodatkowania zwaną wyłączeniem z progresją. Oznacza to zwolnienie z podatku dochodów osiągniętych za granicą (w Kanadzie) w kraju rezydencji podatkowej (w Polsce). Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z osiągniętym za granicą.
Ta metoda nie będzie miała zastosowania dla dochodów od dywidend, odsetek, należności licencyjnych i zysków majątkowych. W tym przypadku stosowane będzie zaliczenie proporcjonalne, które polega na tym, że podatek zapłacony za granicą zaliczany jest na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej obliczonego od całości dochodów – w takiej proporcji, w jakiej dochód zagraniczny pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.
Podpisane przez prezydenta ustawy wejdą w życie 14 dni od opublikowania w dzienniku urzędowym. Jednak to nie oznacza, że od tego momentu zaczną obowiązywać wszystkie nowe zasady. Jak wyjaśnia Michał Niżnik z KPMG, zmiany będą mieć zastosowanie do podatków pobieranych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia (lub później) roku kalendarzowego następującego po roku, w którym umowy wejdą w życie – tj. gdy nastąpi wymiana not dyplomatycznych w sprawie ich ratyfikacji przez strony.
– Jedynie w odniesieniu do podatków potrącanych u źródła nowe postanowienia umowy polsko-luksemburskiej będą miały zastosowanie do dochodu osiągniętego w pierwszym dniu lub później drugiego miesiąca następującego po dacie, w której protokół wejdzie w życie – twierdzi ekspert z KPMG. Jeżeli więc przykładowo umowa wejdzie w życie 15 marca 2013 r., to zasady będą dotyczyć dochodów uzyskanych najwcześniej 1 maja.