Nawet jeśli podatnik w trakcie postępowania egzekucyjnego ureguluje zaległość wobec fiskusa, to nie może oczekiwać, że to postępowanie zostanie automatycznie zakończone.
Organ podatkowy może w dalszym ciągu prowadzić egzekucję, aby uzyskać zwrot związanych z nią kosztów.
Sprawa dotyczyła zaległego podatku dochodowego osób fizycznych za 2004 r. w kwocie 135 tys. zł. Naczelnik urzędu skarbowego wystawił w 2005 r. tytuł wykonawczy, a następnie dokonał skutecznego zajęcia rachunku bankowego podatnika oraz prawa majątkowego (udziały w spółce z o.o.). W 2009 r. podatnik uregulował zaległe zobowiązanie, wpłacając na rachunek urzędu prawie 187 tys. zł, w tym naliczone odsetki za zwłokę. Następnie złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego.
Naczelnik nie uwzględnił jednak wniosku i uznał, że egzekucja wcale nie jest jeszcze zakończona. Dlaczego? Ponieważ do spłaty pozostało 18 tys. zł w związku z poniesionymi przez organ kosztami czynności egzekucyjnych.
Sprawa trafiła do sądu. WSA w Łodzi uznał skargę podatnika i stwierdził, że postępowanie powinno zostać umorzone. Sąd podkreślił, że w sytuacji wygaśnięcia zaległości (podatnik uregulował należność podatkową) przepisy o prowadzeniu egzekucji administracyjnej nie przyznają organom kompetencji do przedłużania postępowania w celu wyegzekwowania nieuiszczonych kosztów.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi złożył skargę kasacyjną do NSA. Według niego umorzenie postępowania, tak jak chce podatnik, uniemożliwiłoby dochodzenie należnych kosztów egzekucyjnych. Organ podkreślił, że dochodzenie takich kosztów jest możliwe jedynie w ramach postępowania egzekucyjnego, w którym one powstały. Nie ma możliwości, aby dochodzić ich w jakimś odrębnym postępowaniu.
NSA zgodził się z izbą skarbową. Zapłata przez podatnika zaległości przynosi ten sam skutek finansowy jak zastosowanie środka egzekucyjnego przez organ. Jeśli przepisy nie nakazują automatycznie umorzyć postępowania po zastosowaniu środków egzekucyjnych, to organ nie ma obowiązku umarzać tego postępowania wtedy, gdy podatnik spłaci zaległość. NSA przyznał rację fiskusowi i uchylił wyrok sądu wojewódzkiego.
Wyrok jest prawomocny.
Organ może dalej prowadzić egzekucję, aby uzyskać zwrot kosztów
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 19 października 2012 r., sygn. akt II FSK 492/11.