Kosztami podatkowymi są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Z tego względu jeśli leasingowany samochód służbowy jest wykorzystywany zarówno w związku z działalnością gospodarczą pracodawcy, tj. do celów służbowych, jak i do celów prywatnych przez pracowników, koszty związane z uiszczaniem rat leasingowych są kosztem uzyskania przychodów firmy.
Pod warunkiem że leasing (operacyjny) tego samochodu spełnia postanowienia określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2012 r.; sygn. ILPB3/423-71/12-4/MM).
Dla pracownika korzystanie prywatnie z samochodu służbowego leasingowanego przez pracodawcę stanowi przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia. Jego wartość należy ustalić na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. według cen zakupu.