Kosztami podatkowymi są wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o CIT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Z tego względu jeśli leasingowany samochód służbowy jest wykorzystywany zarówno w związku z działalnością gospodarczą pracodawcy, tj. do celów służbowych, jak i do celów prywatnych przez pracowników, koszty związane z uiszczaniem rat leasingowych są kosztem uzyskania przychodów firmy.
Pod warunkiem że leasing (operacyjny) tego samochodu spełnia postanowienia określone w art. 17b ust. 1 ustawy o CIT (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 maja 2012 r.; sygn. ILPB3/423-71/12-4/MM).
Dla pracownika korzystanie prywatnie z samochodu służbowego leasingowanego przez pracodawcę stanowi przychód ze stosunku pracy w postaci nieodpłatnego świadczenia. Jego wartość należy ustalić na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), tj. według cen zakupu.
W tym przypadku przedmiotem świadczenia jest bowiem usługa zakupiona u innego podmiotu; nie jest więc brana pod uwagę cena najmu samochodu o podobnych parametrach (por. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 czerwca 2012 r.; sygn. ILPB1/415-207/12-7/AMN).
Firma nie może jednak zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów kosztów eksploatacji samochodów służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych (np. na wyjazd weekendowy). Do kosztów podatkowych mogą bowiem zostać zaliczone tylko te wydatki na rzecz pracowników, które wykazują związek z uzyskanym przychodem, i to niezależnie od tego, czy podlegają opodatkowaniu PIT jako przychody pracownika ze stosunku pracy.