Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, które leasingodawca sprzedał leasingobiorcy, jest zwolnione z podatku od towarów i usług – orzekł w precedensowym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Stołeczny sąd wydał wczoraj pierwsze po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenie dotyczące opodatkowania przedmiotu leasingu. Sąd musiał rozstrzygnąć, czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu i leasing należy traktować łącznie, czy są to oddzielne świadczenia.
W omawianej sprawie skarżąca spółka, leasingodawca, świadczyła dwa rodzaje usług: leasingu oraz ubezpieczenia przedmiotu leasingu.
Organ podatkowy uznał, że jest to jedno kompleksowe świadczenie i należy je opodatkować tak jak świadczenie główne, czyli leasing. W praktyce oznaczało to, że koszty ubezpieczenia leasingu są opodatkowane podstawową stawką VAT (obecnie 23 proc.). Stanowisko organów podatkowych było więc zgodne z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 listopada 2010 r. (sygn. akt I FPS 3/10).
Inny skład orzekający NSA miał jednak wątpliwości, czy ubezpieczenie przedmiotu leasingu należy opodatkować w sposób, który określił NSA w uchwale. Zadał więc pytanie do rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Do czasu rozstrzygnięcia problemu przez TS UE omawiana sprawa była zawieszona. Trybunał rozstrzygnął spór 17 stycznia tego roku, a więc sprawa skarżącej spółki mogła wrócić na wokandę WSA.
TS UE zajął odmienne stanowisko od Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdził, że co do zasady leasing i ubezpieczenie przedmiotu leasingu należy traktować jako odrębne usługi. Dodatkowo takie ubezpieczenie jest zwolnione z VAT. Wskazał również, że trzeba zbadać, czy w okolicznościach danej sprawy obie usługi są powiązane ze sobą w takim stopniu, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie – stanowią one usługi odrębne. Zgodnie ze wskazaniami Trybunału Sprawiedliwości UE jest to zadanie dla sądu krajowego.
WSA we wczorajszym wyroku wziął więc pod uwagę rozstrzygnięcie trybunału i orzekł, że usługa leasingu i opodatkowania przedmiotu leasingu są to usługi odrębne. Sąd podkreślił jednak, że rozstrzygnięcie dotyczy jedynie tej indywidualnej sprawy. Kolejne wyroki mogą być więc odmienne.

Jak zmieniała się linia orzecznicza sądów

Uchwała NSA, I FPS 3/10 z 8 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania tych usług koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Leasing i ubezpieczenie przedmiotu leasingu są opodatkowane jedną stawką VAT.

Wyrok TS UE w sprawie C-224/11 z 17 stycznia 2013 r.

Usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej (VAT). Sąd krajowy powinien ustalić, czy w okolicznościach danej sprawy usługi te są tak powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie – stanowią one usługi odrębne.

Jeżeli leasingodawca ubezpiecza przedmiot leasingu, obciążając dokładnym kosztem tego ubezpieczenia leasingobiorcę, w okolicznościach takich jak w postępowaniu w rozpatrywanej przez TS UE sprawie, taka czynność stanowi transakcję ubezpieczeniową, a więc jest zwolniona z VAT.

Opublikowany 2 marca 2013 r. (Dz.Urz. UE C 63/4).

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 8 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 223/13.