Od nowego roku podatnicy sami ustalą, czy faktury będzie wystawiał sprzedawca, czy nabywca. Jeśli kontrahenci zdecydują się na ten ostatni wariant, nie będą musieli informować naczelnika urzędu skarbowego.
Zgodnie z ogólną zasadą obowiązującą w podatku od towarów i usług obowiązek wystawienia faktury spoczywa na sprzedawcy towarów lub usług. Jak mówi jednak Bogdan Zatorski, kierownik konsultingu biznesowego Sage, od tej zasady istnieją wyjątki.
– Obowiązek wystawienia faktury można w praktyce przenieść na nabywcę. To on wystawi fakturę VAT w imieniu i na rachunek sprzedawcy (samofakturowanie) – wyjaśnia ekspert. Zdarza się bowiem, że to nabywca towaru lub usługi jest lepiej zorientowany od sprzedawcy co do np. szczegółów kolejnych dostaw towarów i to jemu jest łatwiej wystawić prawidłowe faktury. Takie rozwiązanie niesie korzyści zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy.
Jak wyjaśnia Bogdan Zatorski, poprawne faktury to mniej korekt, a w konsekwencji – niższe koszty utrzymania systemu rozliczeń VAT u obydwu kontrahentów. Co więcej, dla nabywcy samofakturowanie jest szansą na odliczenie podatku naliczonego w pierwszym możliwym terminie. Dziś w przypadku samofakturowania obowiązują uciążliwe wymogi, takie jak obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o takim sposobie wystawiania faktur.
Jak przyznaje nasz rozmówca, zarówno projekt nowego rozporządzenia dotyczącego faktur, jak i projekt nowelizacji ustawy o VAT liberalizują obecne rozwiązania w zakresie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika przez upoważnione przez niego osoby trzecie.
Zgodnie z projektowanymi zmianami nie trzeba już będzie informować o samofakturowaniu naczelnika urzędu skarbowego. Wybór tego sposobu fakturowania będzie należał do kontrahentów. Będą oni musieli się też umówić, w jaki sposób sprzedawca będzie zatwierdzał faktury wystawiane przez nabywcę.
Bogdan Zatorski dodaje, że projekty likwidują obowiązek podpisywania faktur wystawianych przez nabywcę. Dziś obowiązek taki powoduje konieczność dwukrotnego przekazywania dokumentów między nabywcą a sprzedawcą.
Co więcej, zgodnie z projektowanymi przepisami faktury będzie mogła wystawiać również upoważniona osoba trzecia, a w szczególności – przedstawiciel podatkowy. Jak ocenia ekspert Sage, w połączeniu z uproszczonymi zasadami ustanawiania przedstawiciela podatkowego stosowanymi od 2011 r. stwarza to większe możliwości swobodnego kształtowania relacji biznesowych.
KOMENTARZ EKSPERTA
Bogdan Zatorski, kierownik konsultingu biznesowego Sage
Obecnie samofakturowanie przez nabywcę nie jest łatwe, wymaga spełnienia wielu warunków opisanych w rozporządzeniu fakturowym. Dostawca i odbiorca muszą zawrzeć umowę opisującą szczegółowo proces fakturowania, którą nabywca musi przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni od jej zawarcia. Faktura, wystawiana przez nabywcę w imieniu sprzedawcy, poza standardowymi danymi powinna dodatkowo zawierać informację, kto był wystawcą faktury i że została wystawiona w imieniu i na rachunek podatnika wymienionego w fakturze jako sprzedawca. Jeszcze więcej praktycznych kłopotów sprawia obowiązek akceptowania podpisem zarówno oryginałów, jak i kopii faktur przez sprzedawcę. Zmiany w rozporządzeniu i projekcie ustawy o VAT będą więc korzystne dla podatników i znacznie uproszczą samofakturowanie.
PARTNER CYKLU