Do odrębnych przepisów należy wiele aktów prawnych, z których wynika prawo pracownika do otrzymania od pracodawcy świadczeń w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, przykładowo art. 1031 – 1036 kodeksu pracy.

Jeśli zatem firma skieruje pracownika na szkolenie (np. językowe, specjalistyczne itp.) i zawrze z nim stosowną umowę (tzw. lojalnościową), to pracownikowi przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z całości lub z części dnia pracy, za które otrzyma normalne wynagrodzenie (opodatkowane PIT).

Pracodawca może też przyznać pracownikowi dodatkowe świadczenia – np. pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki, a nawet zakwaterowanie (w przypadku szkolenia wyjazdowego).

Może też pokryć koszt egzaminu pracownika po zakończonym szkoleniu, szczególnie jeśli uzyskane kwalifikacje są niezbędne na zajmowanym przez niego stanowisku i zwiększą jego przydatność w pracy. Świadczenia te w tym przypadku są wolne od podatku na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT.