Od decyzji urzędu skarbowego warto się odwołać, bo organ II instancji może ustalić zobowiązanie na nowo w niższej wysokości.
Przekonał się o tym ostatnio jeden z podatników, który zaskarżył decyzję naczelnika urzędu skarbowego do dyrektora izby skarbowej. Chodziło o kilkadziesiąt tysięcy złotych podatku do zapłacenia od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Organ II instancji po ponownym rozpatrzeniu sprawy, uzupełnieniu materiału dowodowego i przeanalizowaniu dokumentów uchylił w całości decyzję naczelnika urzędu skarbowego. W wydanej decyzji dyrektor izby skarbowej prawie czterokrotnie obniżył należność w stosunku do ustalonej przez urząd. Jakie było jednak zdziwienie podatnika, gdy w uzasadnieniu postanowienia naczelnika urzędu o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości i odsetek przeczytał, że decyzja organu II instancji nie jest powtórnym merytorycznym rozstrzygnięciem kreującym zobowiązanie podatkowe wraz z nowym terminem płatności.
Stanowisko naczelnika może wzbudzać zdziwienie. Jeśli organ odwoławczy uchyla decyzję organu I instancji w całości i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, to powoduje jej wyeliminowanie z obrotu prawnego ze skutkiem na przyszłość.