Minister finansów przedłuży do końca 2014 roku zwolnienie ze stosowania kas fiskalnych dla niektórych czynności np. dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, finansowych czy ubezpieczeniowych. Wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W większości przypadków czynności zwolnione ze stosowania kas pokrywają się z katalogiem określonym w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930 z późn. zm).

Jednak ze względu na pojawiające się nieprawidłowości minister zaproponował wprowadzenie obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas do usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Projekt zrównuje też limity pozwalające na korzystanie ze zwolnienia z kas dla kontynuujących i rozpoczynających działalność. Będzie jeden limit. Zwolnienie ma objąć podatników, których obroty netto na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły 20 tys. zł.

Ponadto w przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku będzie on określony proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas.

Obecnie w takim przypadku niezależnie od tego, czy rozpoczął on działalność w pierwszym, czy w czwartym kwartale roku stosuje się limit w wysokości 20 tys. zł. Po zmianach będzie on uzależniony od okresu prowadzonej sprzedaży.

W projekcie rozporządzenia znalazł się ponadto katalog czynności, do których nie mają zastosowania opisane zwolnienia ze stosoowania kas rejestrujących. Odnosi się on m.in. do dostawców silników, nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep, kontenerów, sprzętu radiowego i telewizyjnego, a także telekomunikacyjnego, sprzętu fotograficznego.

Przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.