Obniżenie limitu obrotu, uprawniającego do zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych, spowoduje objęcie obowiązkiem ich posiadania od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu tysięcy podmiotów.
Informuje o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 7681/12). W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zrównano do 20 tys. zł limit obrotu z działalności dla podatników kontynuujących i rozpoczynających działalność. MF tłumaczy, że skutki budżetowe wprowadzenia tej zmiany są trudne do oszacowania, gdyż brak jest odpowiednich danych.
Resort podkreśla, że skutków obejmowania nowych podatników obowiązkiem stosowania kas w wyniku obniżenia limitu zwolnienia podmiotowego nie można jednak ograniczać tylko do wpływów (zmniejszenia strat) budżetu państwa. Zmiany mają przede wszystkim na celu zwiększenie rzetelności w prowadzeniu ewidencji dla celów VAT oraz wspomagają kontrolę podatkową. Ponadto prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zapewnia ochronę interesów ekonomicznych konsumenta.
W projektowanym rozporządzeniu, które reguluje okres po 31 grudnia 2012 r., utrzymano katalog zwolnień przedmiotowych, jaki obowiązuje w obecnym rozporządzeniu ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138, poz. 930). Nie przewidziano jedynie dotychczasowych zwolnień dla szkół nauki jazdy.