Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała kolejne propozycje zmian w standardach m.in. do MSR 12 – Podatek dochodowy. Co i kiedy się zmieni?
Jeżeli proponowane zmiany zostaną przyjęte, będą stosowane do okresów rocznych, rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później. W zakresie MSR 12 mają być m.in. doprecyzowane kwestie dotyczące niezrealizowanych strat podatkowych.
Jedna z nich dotyczy sytuacji, gdy prawo ogranicza wykorzystanie strat podatkowych jedynie do możliwości pomniejszenia o te straty dochodów określonego typu (np. można pomniejszyć zyski kapitałowe wyłącznie o straty kapitałowe). W takim przypadku podmiot stosujący MSR będzie musiał ustalić wysokość danego aktywa z tytułu odroczonego podatku w połączeniu z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego danego typu. Oznacza to, że strata podatkowa z jednego źródła dochodu nie będzie mogła być odliczana z innych zysków, co z kolei zmniejszy wielkość aktywu z tytułu podatku odroczonego. Sytuacja taka nie będzie miała większego znaczenia dla polskich podmiotów rozliczających podatek dochodowy od osób prawnych, gdyż ustawa o CIT operuje łącznym opodatkowaniem, niezależnie od źródła przychodów.
MSR 12 będzie zawierał również stwierdzenie, że wysokość dochodu do opodatkowania, będąca podstawą do oceny możliwości ustalenia aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jest kwotą dochodu przed odwróceniem ujemnych różnic przejściowych. Doprecyzowanie tutaj tego wymogu kodyfikuje istniejącą praktykę, gdyż jednostki nie tworzą aktywu z tytułu straty podatkowej, jeżeli ujemne różnice przejściowe pogłębiają tę stratę.
Z kolei działanie, którego skutkiem jest jedynie odwrócenie istniejących już ujemnych różnic przejściowych, nie będzie stanowić możliwości planowania podatkowego. By zakwalifikować dane działanie jako możliwość planowania podatkowego, musi powodować powstanie lub zwiększenie dochodu do opodatkowania. Aktualne sformułowanie MSR 12 nie zawiera dotychczas szczegółowych wytycznych w tym zakresie.