Według dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, skoro spółka zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w zakupie i sprzedaży walut we własnym imieniu i na własny rachunek, przy założeniu, że podczas transakcji kupna/sprzedaży przez klienta waluty kurs wymiany, prezentowany klientowi, jest podwyższony/pomniejszony o marżę w stosunku do kursu, jaki spółka posiada w banku (przedmiotem transakcji jest właśnie waluta), to kwoty otrzymane ze sprzedaży waluty należy ująć w przychodach podlegających opodatkowaniu.

19 proc. wynosi stawka podatku dochodowego od osób prawnych

Natomiast wydatki poniesione na nabycie sprzedanej waluty trzeba zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w tym okresie, w którym osiągnięto przychód z tego tytułu. Tym samym osiągnięty dochód (bądź strata poniesiona na zrealizowanej transakcji), powinien zostać uwzględniony w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lutego 2012 r. (nr IPTPB3/423-280/11-4/MF).