Przychód z działalności gospodarczej powstaje nawet wtedy, gdy nieruchomość użytkowa, czyli niemieszkalna (np. hala, sklep, biuro), została wycofana z firmy.
Sprzedaż tego lokalu i praw z nim związanych jest opodatkowana na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej). Czyli przedsiębiorca płaci od tej transakcji podatek na takich samych zasadach jak od działalności gospodarczej.
Wyjątek od tej reguły określa art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. nr 361 z późn. zm.). Przychód ze sprzedaży lokalu użytkowego jest wolny od podatku, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten lokal lub prawa z nim związane został wycofany z działalności, a dniem jego odpłatnego zbycia, upłynie co najmniej 6 lat.

6 lat po tym okresie sprzedaż firmowego lokalu nie jest opodatkowana

Załóżmy, że przedsiębiorca w 2000 roku wybudował pawilon sklepowy, który był ujęty w ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca przekazał tę nieruchomość na cele osobiste w październiku 2004 r., a następnie sprzedał ją w czerwcu 2012 r. W tej sytuacji nie powstanie przychód ze sprzedaży nieruchomości, gdyż upłynęło ponad 6 lat od wycofania tego składnika majątku z działalności gospodarczej.
Nie jest natomiast przychodem z działalności gospodarczej sprzedaż nieruchomości mieszkalnych i związanych z nimi praw wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej. Takie przychody przedsiębiorca opodatkowuje tak jak nieruchomości niezwiązane z prowadzoną działalnością (art. 14 ust. 2c ustawy o PIT).