Podatnik, któremu gmina zwraca koszty budowy przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, otrzymuje przychód. Jest to przychód z odpłatnego zbycia rzeczy, a nie z innych źródeł. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła podatnika, który za własne pieniądze wybudował instalację i przyłączył swoją nieruchomość do gminnej magistrali wodociągowej. Jednak na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków koszt budowy przyłączeń do wodociągów obciąża właściciela sieci, czyli gminę. Stąd też gmina zawarła umowę odpłatnego przejęcia przyłącza. Wypłaciła wynagrodzenie i wystawiła podatnikowi druk PIT-8C, wskazując, że wypłacone mu pieniądze stanowią przychód z innych źródeł.
Podatnik spytał izbę skarbową, czy rzeczywiście otrzymał przychód z innych źródeł. Organ potwierdził i dodał, że otrzymany przychód podatnik może pomniejszyć o udokumentowane koszty, tj. wydatki związane z wybudowaniem urządzenia.
Taką interpretację podatkową podatnik zaskarżył do sądu. Uważał, że w ogóle nie powinien płacić podatku, ponieważ nie nastąpiło u niego żadne przysporzenie majątkowe.
Sąd wojewódzki we Wrocławiu zgodził się z tym argumentem. Uznał, że podatnik w rzeczywistości wyręczył gminę i wykonał za nią to, co należy do jej zadań własnych. Nie otrzymał żadnego przychodu. Sąd uchylił więc interpretację.
Izba skarbowa złożyła kasację do NSA. Sąd podtrzymał rozstrzygnięcie WSA, ale tylko co do tego, że interpretacja powinna zostać uchylona. Nie zgodził się z sądem I instancji, że podatnik nie otrzymuje żadnego przychodu. Według NSA podatnik przeniósł własność urządzenia na gminę, a tym samym sprzedał to urządzenie. Otrzymał też za to od gminy stosowne wynagrodzenie. Przychód w postaci tego wynagrodzenia podatnik może pomniejszyć o nakłady poniesione na wybudowanie i utrzymanie urządzenia.
Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 24 października 2012 r. (sygn. akt II FSK 421/11).