Opodatkowanie urlopowej pomocy przyznawanej pracownikom przez pracodawców zależy od źródła jej finansowania. Kiedy trzeba zapłacić PIT?
Poza wynagrodzeniem za czas urlopu wielu pracownikom przysługuje dodatkowe wsparcie finansowe od pracodawcy w zorganizowaniu wypoczynku. Do najpopularniejszych form takiej pomocy należą wczasy pod gruszą finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz wypłata świadczenia urlopowego.
– Mimo że cel dokonywania tego typu wypłat jest niemal identyczny, różne są skutki podatkowe sfinansowania wczasów pod gruszą i wypłaty świadczenia urlopowego – komentuje Lech Janicki, ekspert ECDDP.
Wczasy pod gruszą to urlopowa pomoc socjalna uwarunkowana korzystaniem przez pracowników z urlopu wypoczynkowego. Pracownik organizuje sobie we własnym zakresie wypoczynek, który dofinansowuje mu pracodawca. Jak podkreśla Lech Janicki, taka dopłata do urlopu objęta jest zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł (opodatkowaniu podlega jedynie nadwyżka).
– Zwolnienie obejmuje świadczenia będące wynikiem działalności socjalnej pracodawcy, finansowane w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych – tłumaczy nasz rozmówca.
Od wczasów pod gruszą należy odróżnić świadczenie urlopowe, które może być wypłacane w sytuacji, gdy na pracodawcy nie ciąży obowiązek utworzenia ZFŚS (dotyczy to firm zatrudniających mniej niż 20 pracowników).
– Ponieważ nie jest to świadczenie finansowane z ZFŚS, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych– mówi Lech Janicki.
Oznacza to, że wartość świadczenia urlopowego pracodawca jako płatnik dolicza do wynagrodzenia pracownika wypłacanego w danym miesiącu i od łącznej wartości oblicza, pobiera i odprowadza podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.